Betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

Inkom från Socialdepartementet den 20 september 2011

Almega ser över remissen och återkommer med svar.