Vårdval - att flytta makten till patienterna

Vårdval har blivit ett nyckelord och håller på att förändra den svenska hälso- och sjukvården. Rapporten diskuterar vårdval ur en mängd aspekter, däribland risker och fördelar.

Vårdval har blivit ett nyckelord och håller på att förändra den svenska hälso- och sjukvården. Landstinget i Halland var först med att införa vårdval inom primärvården 2007. Stockholms läns landsting och Landstinget Västmanland har gjort det från och med 2008.

Grundtanken i valmodellerna är att invånarna ska fritt få välja vårdenhet och när de gjort sitt val utgår en viss årlig ersättning från landstinget till vårdgivaren baserat på patientens ålder. Barn och äldre ersätts mest. Är man inte nöjd med sitt val kan man byta till en annan vårdcentral. Vårdgivaren måste vara godkänd från kvalitetssynpunkt och acceptera det vårdåtagande landstinget specificerar.

Vårdvalssystem har enligt Svenskt Näringsliv förutsättningar att främja tillgänglighet, kompetens och helhetssyn hos vårdgivarna till nytta för effektiviteten i vården. Samtidigt kan effektiva privata vårdföretag göra sig gällande. Risk för tillkortakommanden finns dock även i vårdvalssystem. Alla organisatoriska modeller i sjukvården har sina för- och nackdelar och någon optimal modell som med en gång löser alla ”problem” gives icke. Men vårdval har en inneboende dynamik då patienten har full valfrihet som gör att drivkrafterna hos vårdgivaren väsentligen blir rätt.

Denna skrift om vårdval består väsentligen av tre delar. Den första delen innehåller en beskrivning av vårdvalssystemen i Halland och Stockholm och intervjuer med vårdgivare som verkar i de systemen, där de förmedlar sina erfarenheter så här långt. Även tjänstemän i de bägge landstingen, som har nyckelroller, intervjuas liksom i något fall en ansvarig politiker. Författare till denna del är kommunikationskonsulten Ann Lindgren.

Den andra delen behandlar möjligheter och risker i vårdvalssystem och hur vårdvalssystem kan bidra till att utveckla sjukvården. Här diskuteras också frågor om hur fri etablering kan förenas med landstingens sjukvårdsansvar gentemot sin befolkning, vårdvalssystem i glesbygd, hur konkurrenssnedvridning undviks, hur en marknad kan transformeras från monopol till konkurrens samt om vikten, enligt Svenskt Näringsliv, av att vissa beslut när det gäller vårdval fattas på nationell nivå. Författare är Anders Morin på Svenskt Näringsliv.

Den tredje delen behandlar hur man i framtiden kan utveckla vårdvalssystemen. Denna del utgörs till största delen av en sammanfattning av en oberoende expertrapport. Expertrapporten handlar bl a om vilka möjligheter för vårdens utveckling som kan realiseras genom ökad valfrihet och en bättre redovisning av vårdens resultat, inklusive ”pay-for-performance”, dvs ersättning efter uppnådda resultat. I expertrapporten diskuteras även hur vårdvalsmodellerna skulle kunna utvecklas till att omfatta större kroniska sjukdomsgrupper, som t ex diabetes. Författare till expertrapporten är professor Johan Calltorp, docent Soffia Gudbjörnsdottir, ekonomidirektör Anette Henriksson och distriktsläkare Anders Lindman. Expertrapporten i sin helhet återfinns som bilaga 1 i denna skrift.

Ett mindre avsnitt i den tredje delen handlar om att det kan behövas nya upphandlingsformer för att kombinera valfrihet och kostnadskontroll inom öppen specialistvård. Här diskuteras hur ett mer aktivt utnyttjande av prismekanismen kan användas för att främja effektiv fördelning av besök mellan vårdgivare, kostnadskontroll och valfrihet (författare Anders Morin). I en särskild bilaga ges en faktasammanställning av några resultat för sjukvården i Halland (bilaga 2)

Läs rapporten (pdf)