Valfrihet skapar nya värden i välfärden

Jämfört med traditionell upphandling har valfrihetssystem många fördelar. Kundval ger ökad långsiktighet och skärpt fokus på kvalitet, inte minst i form av kontinuitet i relation till brukaren.

Ladda ned rapporten (pdf)

Sedan ett par decennier har människor fått ökad möjlighet att välja välfärdslösningar genom så kallade valfrihetssystem eller kundval. Detta gällde under de första åren framför allt val av förskola, grundskola och gymnasium. Sedan dess har det sedan runt om i Sverige pågått ett utvecklingsarbete med sikte på att den enskilde medborgaren ska få välja mellan flera utförare av de tjänster som denne är berättigad till. Exempel på områden där individen i många delar av landet kan göra val vid sidan av skola och förskola är hemtjänst och primärvård.

Frågan om valfrihetssystem är aktuell på många sätt. Allt fler kommuner har identifierat valfrihet som en möjlighet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Rörande landstingen har Vårdval Halland, som ger medborgare valfrihet mellan auktoriserade vårdcentraler, väckt stort intresse och fått flera efterföljare. Arbetsförmedlingen driver sedan en tid försöksverksamhet med alternativa utförare och alternativa arbetsformer, vilket kan bilda grund för valfrihet även inom denna sektor.

Regering och riksdag har tydligt markerat sitt intresse för ökat medborgarinflytande genom valfrihetsmodeller. Ny lagstiftning som driver på och underlättar kundvalssystem i kommuner och landsting är på väg. Genom kunskapsspridning och utvecklingspengar vill staten stimulera de offentliga aktörernas arbete med mångfald och kundval.

Frågan är av stort intresse för Almega och våra medlemsföretag. Jämfört med traditionell upphandling har valfrihetssystem många fördelar. Kundval ger ökad långsiktighet och skärpt fokus på kvalitet, inte minst i form av kontinuitet i relation till brukaren. System som baseras på auktorisation, det vill säga godkännande, skapar stabila affärsvillkor, vilket är gynnsamt för nyföretagande inom välfärdssektorn och därmed för de berörda medborgarna.

Om de exempel som nämns i denna rapport tillämpas fullt ut i hela landet skulle det motsvara två tredjedelar av all verksamhet i kommuner och landsting. Inkluderas även staten skulle valfrihetssystemen kunna omsätta upp emot 450 miljarder kronor per år i dagens penningvärde. Tillsammans omsätter kommuner och landsting drygt 600 miljarder kronor netto.

Detta är i korthet bakgrunden till att Almega vill lyfta fram möjligheterna med kundval även utanför de redan etablerade områdena. I skriften poängterar vi de värden som skapas genom kundvalssystem. Värden skapas framför allt för de berörda brukarna, men även för skattebetalarna och företagandet, och därmed för den svenska ekonomin och tillväxten. Ambitionen är att skriften ska kunna tjäna som en inspiration för att förbättra välfärden runt om i Sverige. Rapporten är framtagen av Capire.

Ladda ned rapporten (PDF)