Tjänster utan gränser - välfärdstjänster på export

Hur ska offentlig välfärdsproduktion organiseras när en satsning på ökad tjänsteexport av välfärd är nästa naturliga steg?

Ladda ned rapporten (PDF).

Idag jobbar fler än fyra av tio i Sveriges tjänsteföretag. Den privata tjänstenäringen svarar för åttio procent av alla nystartade företag, en fjärdedel av all export, två tredjedelar av näringslivets hela produktion och
hälften av Sveriges BNP. I en sådan ekonomi blir det allt viktigare att rikta mer uppmärksamhet mot tjänsteföretagens förutsättningar.

I den här rapporten vill vi visa bredden och djupet av de välfärdstjänster som redan idag exporteras från Sverige. Vi lyfter fram några av de företag som har tagit steget över nationsgränserna och ut i världen – trots dagens
system snarare än tack vare.

Om Sverige ska kunna dra kommersiell nytta av decennier av utbyggnad och ackumulerad kompetens av hur offentlig välfärdsproduktion organiseras är en satsning på ökad tjänsteexport av välfärd nästa naturliga steg. Utöver de demografiska aspekterna, lika för stora delar av världens utvecklade ekonomier, finns även en snabbt ökande öppenhet för att konsumera vård och omsorg i annat land än i hemlandet. En helt ny typ av marknad för välfärdsturism är på väg att växa fram, och Sverige har goda möjligheter att utveckla offentlig välfärdsservice även på detta område.

En avancerad välfärdssektor i Sverige kan vara viktig också för utvecklingen av svenska underleverantörer och andra branscher. Genom att vidga ”systemgränserna” och se välfärd i ett större sammanhang kan man
väga in andra branscher så som samhällsbyggnad, arkitekttjänster och IT. Företagen i denna rapport har insett att tjänster inte längre behöver inskränkas av gränser. Vad kan vi lära av deras erfarenheter? Vad bör slipas
till i den svenska modellen för att skapa Sveriges nästa exportsuccéer?

 

Ladda ned rapport (PDF).