Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten

Syftet med rapporten är att belysa de tjänsteproducerande företagens roll ur ett tillväxtperspektiv, både på kort och längre sikt. Analysen baseras på sammanställningar ur olika databaser med fokus framförallt på sysselsättnings- och produktivitetstillväxten. I rapporten lyfts nödvändiga aspekter för stärkandet av tjänstesektorn fram.

Sverige har tidigare haft en högre pro­duktivitetstillväxt än flertalet konkurrent­ länder, men har under de senaste tre åren haft en klart sämre utveckling än konkurrentländerna. Sveriges fallande produktivitet avviker från många andra länder genom att starta ett par år innan det djupa fallet i världsproduktionen 2009 i samband med den globala finanskrisen.

Förutom att finanskrisen medfört en kraftig nedgång i olika typer av investeringar, ser det ut som om de varit för låga i Sverige innan finanskrisen.

Efter den ovanligt långa perioden med fall­ande produktivitet 2007–2009 märks nu en återhämtning i svensk ekonomi, och även för produktiviteten. Den bedöms emellertid bli svagare framöver jämfört med den starka perioden från mitten av 1990-talet fram till mitten av 2000-talet.

Denna rapport belyser de områden inom tjänstesektorn där Sverige har visat en relativt hög produktivitetstillväxt från mitten av 1990-talet, men där Sverige tappat styrka under de senaste åren. Viktiga faktorer som ser ut att ligga bakom försämringen lyfts fram.

Syftet med denna rapport är att belysa de tjänsteproducerande företagens roll ur ett tillväxtperspektiv, både på kort och längre sikt. Analysen baseras på sammanställningar ur olika databaser. Fokus är framförallt på sysselsättnings- och produktivitetstillväxten.

Tjänstesektorns bidrag till ökad sysselsättning visar dess vikt i det svenska näringslivet och produktivitetstillväxten är central att analysera då det är den som bestämmer den långsiktiga tillväxten för den svenska ekonomin.

Rapporten inleds med en övergripande analys av tjänstenäringarnas långsiktiga utveckling. I rapportens andra del diskuteras huruvida tjänstenäringarna har bidragit till det kraftiga produktivitetstapp som har karaktäriserat den svenska ekonomin från 2007. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion.

Författarna tackar Ek. Dr. Harald Edquist på Institutet för Näringslivsforskning för kommentarer på texten. Författarna tackar även Ek. Dr Anders Wigren, WSP, för
kommentarer samt input till två av faktaboxarna "Varför är tjänstesektorn viktig för produktivitetstillväxten i andra branscher?" samt "Sambandet mellan konkurrens, spetsteknologi, humankapital och produktivitetstillväxt".

Fredrik Bergström/ Lena Hagman,
september 2010