Svenska skatter i en föränderlig värld

Sverige höjer marginalskatten samtidigt som andra länder sänker dem. Vi avviker också genom en högre beskattning på privat ägande. Detta ger negativa konsekvenser för de svenska tjänsteföretagen.

Flera sammanfallande utvecklingstendenser som förstärker varandra förväntas den närmaste framtiden utsätta de offentliga utgifterna och deras finansiering, skattesystemet, för svåra utmaningar.

Feldt (2009, sid. 13) understryker den demografiska utvecklingen där antalet personer över 65 år under de närmaste 20 åren beräknas öka med 700 000 medan antalet
personer i åldern 20-64 år endast beräknas öka med 100 000 till år 2015, för att därefter stagnera. Medicinska och tekniska landvinningar gör också att medellivslängden förväntas höjas, vilket medför att antalet mycket gamla – ofta med krävande vårdbehov – förväntas öka påtagligt.

I takt med att välståndet stiger efterfrågas också tjänster, såsom vård, skola och omsorg, i allt högre utsträckning, vilka huvudsakligen finansieras av det offentliga.

Andra länder möter samma utveckling. Det är därför av intresse att undersöka hur Sverige, respektive andra länder hanterar dessa utmaningar.

 

Ladda ned rapporten (PDF)