Starkt stöd för RIT-avdraget - en brygga för de yngre att hjälpa de äldre in i IT-samhället

Stödet är mycket starkt för RIT-avdraget hos såväl män som kvinnor och i alla åldersgrupper och stödet har stärkts jämfört med föregående år. 72 procent av de tillfrågade är positivt inställda till att ett RIT-avdrag skulle införas vilket kan jämföras med att 68 procent svarade detsamma vid motsvarande period 2010.

Undersökningen har tagits fram för att utreda huruvida det finns ett stöd eller inte för att införa ett så kallat RIT-avdrag. Vidare har undersökningen syftat till att ta reda på om stödet skiljer sig mellan könen och mellan olika åldersgrupper och vilka områden respondenterna anser att ett eventuellt RIT-avdrag skulle omfatta. Frågor har också ställts om på vilka sätt respondenterna idag löser IT-relaterade problem och vi har analyserat eventuella skillnader mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper.

Vidare har frågor ställts om respondenterna anser att de har tillräcklig kunskap om tekniska prylar om problem uppstår och vi har utrett eventuella skillnader mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper. Frågor har också ställts om vilken IT-kunskapen respondenterna tror kommer att behöva ha om olika tekniska prylar i hemmet om tio år idag jämfört med idag och vi har analyserat eventuella skillnader mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper. Avslutningsvis har frågan ställts om respondenterna tror att ett eventuellt införande av ett RIT-avdrag skulle skapa fler jobb för unga eller inte och hur män respektive kvinnor samt olika åldersgrupper ser på RIT-avdragets eventuella påverkan på sysselsättningen.

Läs hela rapporten (pdf)