Skatterna och tjänstebranschens utvecklingskraft - en ekonomisk analys

Denna rapport är resultatet av ett uppdrag som Almega gett forskare vid Ratio forskningsinstitut. Uppdraget är att belysa det svenska skattesystemet ur den framväxande tjänstesektorns perspektiv.

Ladda ned rapporten (pdf)

Ämnet är angeläget. I dag jobbar fyra av tio i Sveriges tjänsteföretag. Den privata tjänstenäringen svarar för 80 procent av alla nystartade företag, en fjärdedel av all export, två tredjedelar av näringslivets hela produktion och hälften av Sveriges BNP. I en sådan ekonomi blir det allt viktigare att rikta mer uppmärksamhet mot tjänsteföretagens förutsättningar. Det gäller inte minst frågan om skattesystemets utformning.

Vi har ett skattesystem som byggdes upp under en tid då näringslivet helt dominerades av industriproduktion. I dag är inte bara tjänstesektorn stor, varor och tjänster flätas ihop allt tätare också i den traditionella industrin. Tjänsteinnehållet blir där allt viktigare. Men det finns viktiga skillnader mellan traditionell industri och tjänstenäring. En sådan är att personalkostnaderna i tjänsteföretag ligger runt 85 procent. I industrin är de betydligt lägre. Höga skatter på arbete drabbar därför tjänstebranscher hårdare och hämmar därmed tillväxten i den personalintensiva tjänstesektorn.

Det är Almegas uppfattning att vi behöver en översyn av det svenska skattesystemet. Och den översynen måste göras i ljuset av den strukturomvandling som det svenska näringslivet går igenom. Analyser och förslag som framförs i denna rapport står författarna för själva. Det gäller inte minst problemet med hög beskattning av arbete, kombinerat med höga marginalskatter, vilka skapar problem för såväl serviceinriktade företag som de kompetensintensiva tjänsteföretagen. Där skulle även Almega vilja se en förändring.