Med sikte på tillväxt

Men om man vänder på perspektiven, så kan den offentliga sektorn driva på en spännande utveckling, förnyelse och innovationer. Den kan till och med driva på utvecklingen av näringslivet, inte minst det lokala. Stat, kommuner och landsting upphandlar allt fler tjänster av det privata näringslivet. Bedömningar pekar på volymer om 500 miljarder kronor varje år. Det finns stora vinster med detta. Sund konkurrens mellan alternativ skapar effektiva organisationer och företag. Arbetssätt förnyas, personal och brukare upplever att kvaliteten blir bättre. Kunden placeras alltid i centrum.

Ladda ner rapport (pdf)

I det korta perspektivet leder konkurrensutsättning till besparingar och effektivitet. På medellång och längre sikt skapar det också andra effekter. Bra genomförda upphandlingar premierar tjänsteinnovation och utvecklar organisationen.

Förutom att resurser frigörs, utförs tjänsten på nya, effektivare och mer kvalitativa sätt. Slutkunden får tjänsterna anpassade efter egna behov. Konkurrens ger inte enbart engångseffekter i form av besparingar, den ökade dynamiken leder till högre ökningstakt i produktiviteten. När brukaren köper tjänsterna av privata alternativ öppnas dessutom möjligheten att kunna köpa tilläggstjänster.

Konkurrens har många goda effekter. Förutom förbättrad ekonomisk effektivitet och ökad valfrihet för konsumenter och brukare upplever personalen ofta en rad fördelar när det finns alternativ till den dominerande arbetsgivaren. Fler entreprenörer, utveckling och innovation, fler arbetsgivare och där brukarnas val är möjliga, ökad valfrihet. Emellertid finns det nackdelar med konkurrens inom de kommunala välfärdstjänsterna. Om upphandlingens kvalificering inte grundas på de politiska målsättningarna, utan istället allt för stor uppmärksamhet ägnas åt pris och kostnad sker det på kvalitetens bekostnad eller att kontinuiteten blir lidande om entreprenadbytena blir för täta.

När kapital och tid frigörs ges utrymme för utveckling. Företagen kan söka sig till andra kundgrupper på nya marknader för att bredda sin kundbas och minska riskexponeringen. Detta ger tillväxt och fler arbetstillfällen kan skapas.

Henrekson och Johansson tar också upp de problem med konkurrensneutralitet som uppstår då offentlig tjänsteproduktion konkurrerar med privata aktörer. I stort sett samtliga kommunala bolag, totalt närmare 1500 stycken, producerar varor och tjänster som konkurrerar med privata leverantörer. Under dessa förhållanden har det visat sig svårt att uppnå konkurrensneutrala förhållanden med marknadens aktörer. Om konkurrensen inte sker på lika villkor finns det risk för att effektiva företag trängs undan från marknaden eller att etablering och utveckling av nya konkurrenskraftiga företag förhindras.

Konkurrensutsättning leder till effektivitet och tillväxt

Den centrala frågan är om det är möjligt för den offentliga sektorn att skapa tillväxt genom att köpa sina tjänster istället för att producera dem inom den egna regin? Vilka besked ger dagens forskning? En genomgång av vad som hittills studerats ger tydliga besked om att effektiviseringspotentialen är omfattande. Jordahl menar att kostnadsbesparingen av konkurrensutsättning ligger kortsiktigt mellan 10 och 20 procent motsvarande 25-50 miljarder. Andra ligger nära dessa bedömningar. Men effektivisering är inte tillräckligt. Därför bör en bredare syn på vilken potential den offentliga sektorn har för att skapa ytterligare förutsättningar för tillväxt studeras närmare.

”En effektiv politik ifråga om offentlig upphandling är av avgörande betydelse om den inre marknaden ska kunna nå sina mål. Dessa mål är att ge upphov till en varaktig och långsiktigt hållbar tillväxt och skapa sysselsättning, att gynna utvecklingen av företag som har förmåga att utnyttja de möjligheter som världens största integrerade marknad erbjuder och på ett effektivt sätt kan möta konkurrensen på globala marknader.”