Med entreprenören i fokus

Entreprenören har en nyckelroll i ekonomin. Han eller hon kombinerar, utnyttjar och skapar ny kunskap. Entreprenören använder nytänkande i sitt företagsbygge och kan på så sätt lösa många av de utmaningar som vi ställs inför, så väl globalt som lokalt, i det stora eller i det lilla perspektivet. Av entreprenörens landvinningar följer nya och växande företag och skapandet av nya och ibland helt nya sorters jobb.

Men till svårigheterna med att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap, hör att området är sammansatt och gränsöverskridande till sin natur. Därför måste den politik som syftar till att främja entreprenörskap skapas utifrån ett helhetsperspektiv. Almegas program för Entreprenörskap rymmer därför frågor om så vitt skilda saker som optioner, lånevillkor, export, regelförenklingar och sociala rättigheter för företagare. Programmet innehåller en rad förslag som Vi tror skulle öka graden av entreprenörskap i Sverige. Och därmed till växande företag och fler jobb.