Hjärnkraft vässar Sverige

Denna undersökning handlar om hur politiker resonerar kring näringspolitik och utbildning i förhållande till tjänsteföretag. Syftet är att redovisa vilka skäl som ligger bakom att den nuvarande näringspolitikens utformning, och hur ledande politiker tänker sig utvecklingen inför framtiden.

Ladda ner rapporten (pdf)

Kvalitet i en tjänsteekonomi handlar om att företag och medarbetare har rätt förutsättningar för att kunna leverera de lösningar som kunderna efterfrågar. Enligt Almegas medlemsföretag är också de viktigaste konkurrensfördelarna företagets kompetens och skapandet av långvariga kundrelationer. Konsten att möta individuella behov och ligga nära kunden i utvecklingen av affärerna, ger bra affärer.

När jag läser rapporten som Almega Utbildningsföretagen beställt från Synovate blir jag förvånad. Rapporten bygger på djupintervjuer med riskdagsledamöter i näringsutskottet och utbildningsutskottet. Kunskapen om utbildningsföretagens marknad är låg, synen på företag känns inte helt modern och modeller för investeringar i kompetens känns långt borta. Utbildning handlar inte bara om grundskola, gymnasie- eller universitetsutbildning. En modern utbildningspolitik måste anpassas till den tjänsteekonomi där vi i dag lever, där utveckling av kompetensen sker genom hela arbetslivet. En näringspolitik som ska rusta konkurrenskraftiga företag handlar inte bara om infrastruktur och betong – den handlar i hög grad om människor. Därför föreslår Almega Utbildningsföretagen:

  • Initiera forskning kring investeringar i immateriella tillgångar för att öka kunskapen om dess värde i ekonomin.
  • Utred möjligheten att införa system där investering i kompetens kan betraktas som en investering, inte som en kostnad, både på makro- och på mikronivå.
  • Vidga synen på kompetensutveckling och utbildning till att även omfatta den utbildning som levereras utanför grundskola, gymnasie- och universitet.

Almega Utbildningsföretagen organiserar privata utbildningsföretag som säljer lösningar som gör att deras kunder hela tiden kan ha rätt kompetens och förutsättningar för att i sin tur sina kunders behov. Almega Utbildningsföretagen vill med denna rapport lyfta frågan att se på investeringar i kompetens på samma sätt som på investeringar i maskiner.