Från labb till hubb – forskning om tjänstesamhället

Vi har mycket att vara stolta över i Sverige. Men den svenska modellen börjar tappa sin glans. I dag lever vi i ett tjänstesamhälle i en globaliserad värld. Men de gamla spelreglerna hindrar tjänsteföretagen från att växa och skapa ny tillväxt. Vi måste ta vara på våra outnyttjade resurser. Sverige är en oslipad diamant.

Ladda ner rapporten (pdf)

Sverige är ett tjänstesamhälle. 80 procent av alla nya företag, två tredjedelar av hela näringslivets produktion, hälften av Sveriges BNP och en fjärdedel av all export är tjänster. Tjänsteföretagens främsta konkurrensfördelar är medarbetarnas kompetens och långvariga kundrelationer. Det är också kunderna och medarbetarna som i högsta grad bidrar till att nya idéer utvecklas. Både traditionella så kallade industriföretag och tjänsteföretag är beroende av allsidig forskning. Den innefattar inte bara tekniska lösningar utan även innovativa affärsmodeller, hur servicekoncept kan exporteras, hur kunder kan involveras i innovation och produktion. Listan kan göras lång på innehåll i affärer som inte går att ta på, men som i allt högre grad avgör vem som vinner i konkurrensen. En ökad och mer strukturerad satsning på tjänsteforskning skulle stärka konkurrenskraften hos svenska företag eftersom tjänster utgör en allt större del av verksamheten, och även i den offentliga sektorn som har ökat sin kundfokusering.

Almega menar att den svenska forskningsstrukturen måste anpassas till tjänstesamhället. Det absolut viktigaste i detta arbete är att skapa en nationell forskningsstrategi som har tjänster i fokus – oavsett var de produceras. Bärande delar i en sådan strategi är att:

  • Skapa en tjänsteforskningshub, det vill säga en nationell struktur för tjänsteforskning.
  • Skapa kompetenscentra som kan sprida aktuell och behovsmotiverad tjänsteforskning.
  • Satsa strategiskt, det vill säga branschöverskridande och tematiskt.

Tjänster dominerar vår ekonomi. Men istället för att medvetet forma framtiden och skapa en näringspolitik som passar för framtidens företag inbjuds näringsliv och andra intressenter till en branschernas huggsexa i arbetet med den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Lättast att vinna diskussionen har branscher med en historia och en upparbetad struktur. Budskapet är entydigt: Sveriges välstånd bygger blott och bart, även i framtiden, på industri och tekniska landvinningar. Detta är inte längre hållbart.

Ladda ner rapporten (pdf)

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
Almega