Effektivare vård med patienten i fokus

Med en helhetssyn på hälsa och vård blir både patient och verksamhet vinnare.

Ladda ned rapporten (PDF).

Produktiviteten ökar i näringslivet. Även i tjänstesektorn, som tidigare präglats av en låg produktivitet, kan man sedan slutet av 1990-talet notera en trendmässig ökning. Liksom i övriga tjänstebranscher har det inom hälso- och sjukvården saknats bra mått på produktivitet. De mätningar som gjorts har indikerat att det är en av de tjänstebranscher som har haft lägst produktivitetsökning.

Trycket på högre produktivitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård kommer att öka. Flera prognoser visar att behoven och efterfrågan på branschens tjänster kommer att öka i snabbare takt än finansieringsutrymmet. Konkurrens från utländska vårdbolag kan i framtiden också innebära att svenska sjukvårdsproducenter måste öka
sin produktivitet.

Sverige har idag en mycket kostnadseffektiv vård, sett ur ett internationellt perspektiv. Ändå finns det en stor potential till förbättringar. Erfarenheter från strukturomvandlingar i andra branscher ger oss anledning till att vara positiva till möjligheterna till ett långsiktigt produktivitetssprång inom sjukvården. Nya tekniska och medicinska förutsättningar ger möjligheter att radikalt omdefiniera hur sjukvård produceras, och därmed banas väg för organisatoriska innovationer. För att dessa organisatoriska
innovationer ska kunna utvecklas krävs en ny syn på hur produktivitetsarbetet i vården ska se ut. Ett nytt sådant tänkande håller på att spridas inom hälso- och sjukvården.