Broms i båda ändar

Rapport från forskningsinstitutet Ratio som på uppdrag av Almega belyser det svenska skattesystemet ur den framväxande tjänstesektorns perspektiv. Rapporten presenterades i Almedalen 2008.

Ladda ned rapporten (pdf)

I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2001 (1) behandlas frågan om patientens ställning i ett eget kapitel. Redovisningen ger en god bild över läget år 2001 i Sverige och övriga Nordiska länder. Den behandlar också hur patienträttighetslagstiftning och andra metoder för att stärka patientens ställning hanterats i några andra länder. I kapitlet Patientens rättigheter i ett internationellt perspektiv redovisas Socialstyrelsens material i förkortad form. Materialet används även som utgångspunkt i
länderbeskrivningarna.

För tiden efter 2001 finns ingen motsvarande sammanställning gjord. För att få fram det läget i dag har därför aktuell lagstiftning och informationsbroschyrer från Sverige och de nordiska länderna samlats in. Det aktuella läget beskrivs i ett kapitel för vart och ett av länderna. I förarbeten till Hälso- och sjukvårdslagen, Patienten har rätt (SOU
1997:154) (2) och i andra dokument redovisas problem och möjligheter med olika modeller och metoder för att stärka patientens ställning. De erfarenheter som vunnits i olika länder och de argument som anförs för och emot olika lösningar redovisas i kapitlet Problem och möjligheter med olika metoder för att stärka patienternas ställning.

Redovisningen i denna rapport gör inte anspråk på att vara fullständig. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av läget som ska kunna användas för överväganden om vilka metoder som skulle kunna användas för att förstärka patientens ställning i Sverige.