Arbetsgivare och fackförbund i gemensam rapport inför avtalsrörelsen 2011

Almega, Teknikföretagen och Unionen presenterar idag en gemensam rapport om de ekonomiska förutsättningarna inför höstens avtalsrörelse. Det är första gången som de tre organisationerna enas på detta sätt.

Rapporten innehåller bland annat en aktuell analys av det ekonomiska läget och en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen. Organisationerna presenterar också en gemensam uppfattning om viktiga förutsättningar för en väl fungerande lönebildning, vilket på det mer övergripande planet innefattar att;

  • En väl fungerande lönebildning innebär för den internationellt konkurrensutsatta sektorn en lönebildning som stärker konkurrenskraften för verksamheterna i Sverige. 
  • En väl fungerande lönebildning för internationellt konkurrensutsatta verksamheter i Sverige måste utgå från vad som sker i omvärlden. 
  • Den internationellt konkurrensutsatta sektorns märke måste få bred acceptans som norm för hela arbetsmarknaden för att säkerställa en för hela Sverige väl fungerande lönebildning.

Den globala tillväxten förväntas i år och nästa år bli något lägre än förra året, men återhämtningen väntas fortskrida. Den snabba uppgången innebär att den globala industriproduktionen nu ligger på en högre nivå än före finanskrisen, men skillnaderna mellan länder är stor. Den svenska teknikindustrin påverkades mycket kraftigt av finanskrisen och har återtagit en hel del av nedgången, men det återstår en väsentlig bit kvar till tidigare nivåer. Bedömningen är att återhämtningen fortsätter, men i avtagande takt.

- Det är viktigt att vi som parter har en gemensam bild av hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut. Hela arbetsmarknaden måste ta hänsyn till exportnäringens betydelse för svensk ekonomi, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

För tjänsteföretagen inom IT, tekniska konsulter och telekom blev nedgången i samband med finanskrisen ovanligt kort. Företagen förväntar sig en fortsatt ökad efterfrågan utifrån en relativt stark tillväxt i svensk ekonomi samt en fortsatt återhämtning i omvärlden.

- För företagen i dessa branscher är bristen på personal en trängre sektor än för låg efterfrågan, säger Lena Hagman, Almegas chefsekonom.

Företagen i teknikindustri och tjänster har ökat antalet sysselsatta sedan mitten av 1990-talet. Inklusive underleverantörsleden sysselsätts ungefär en miljon i denna del av svensk ekonomi. Det ökade samspelet mellan industrin och IT, tekniska konsulter och telekom är en central strukturförändring i svensk ekonomi under senare tid.

- I den allmänna debatten glöms exportnäringarnas betydelse för svensk ekonomi ofta bort. Den här rapporten kan förhoppningsvis räta ut en del frågetecken kring detta, avslutar Daniel Lind, Unionens chefsekonom.

För ytterligare information:
Unionen Daniel Lind, chefsekonom, + 46 768 277 246
Almega Lena Hagman, chefsekonom, + 46 761 088 251
Teknikföretagen Anders Rune, chefekonom, + 46 8 782 0836

www.almega.se, www.teknikforetagen.sewww.unionen.se