Forum för konkurrens på lika villkor
på marknader med arbetsmarknadsstöd för funktionsnedsatta

Forum för konkurrens på lika villkor ska arbeta förebyggande genom sina informationskanaler. Forumet kan göra rekom­mendationer och ge idéer till berörda aktörer och beslutsfattare.

Syfte

Erfarenhetsutbyte och samarbete mellan marknadens parter.

Mål

En fungerande konkurrenssituation på marknader där det förekommer arbetsmarknadsstöd för funktionsnedsatta arbetstagares deltagande i arbetslivet.

En kontinuerlig dialog mellan marknadens parter för ökat kunskapsutbyte och förtroende.

Agenda

Diskussion om principiella frågeställningar, t.ex. gällande styrning och kontroll, uppföljning av regler, mål samt överenskommelser.

Utarbeta och kommunicera gemensamma ståndpunkter.

Övrigt

Enskilda konkurrensärenden behandlas inte av forumet, utan hänvisas till Konkurrensverket.

Principiella frågor

Till Forum för konkurrens på lika villkor kan medlemsorganisationer och medlemsföretag anmäla frågeställningar som forumet klarlägger och dis­kuterar. Om någon skriftligen anmäler en fråga till Forum för konkurrens på lika villkor, ger forumet ett skriftligt svar tillbaka, med forumets synpunkter och förslag på fortsatt förfarande.

Exempel på principiella frågor kan vara:

 • Subventionerade aktörers agerande på lokala, regionala och nationella marknader inom ett visst verksamhetsområde eller inom en viss bransch vilket kan hämma eller snedvrida konkurrensen.
 • Förslag till helt eller delvis nytt regelverk för bedömningssystem, bidragssystem eller arbetsförutsättningar för personer med funktionsnedsättning.
 • Övergångs- och rekryteringsfrågor gällande arbetstagare med funktionsnedsättning.
 • Olämpligt förfarande från underentreprenör med arbetstagare med funktionsnedsättningar.
 • Missbruk av bidrag avsedda för arbetstagare med funktionsnedsättning.

Mötesordning och information

Almega har tagit ansvar för att driva Forum för konkurrens på lika villkor för att få en fungerande konkurrenssituation på marknader där det förekommer arbetsmarknadsstöd för att öka funktionsnedsatta arbetstagares deltagande i arbetslivet.

Forum för konkurrens på lika villkor träffas en gång per kvartal eller vid behov. Mötestidpunkter samt protokoll publiceras på www.almega.se. Där publiceras även alla skriftligt anmälda frågor anonymt, samt forumets svar och ageranden.

Representanter

 • Almega
 • Almega Samhallförbundet
 • Bemanningsföretagen
 • Samhall
 • Sveriges Tvätteriförbund
 • Företagarna
 • Serviceentreprenörerna
 • Vårdföretagarna

Forumet är öppet för fler arbetsgivar- och bransch-/intresseorganisationer som vill ansluta sig.

Enskilda ärenden anmäls till Konkurrensverket (KKV)

Den som tycker att en offentlig aktör begränsar konkurrensen kan höra av sig till Konkurrensverket. Om Konkurrensverket väljer att inte driva ärendet kan företag i stället vända dig direkt till Stockholms tingsrätt.

KKV fokuserar på att utreda ärenden som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Därför utreds inte alla ärenden, men alla uppgifter kan vara avgörande i ett större sammanhang. Tveka därför inte att göra en anmälan, om otillbörliga konkurrensproblem upplevs.

Det är viktigt att lämna korrekta uppgifter och styrka dessa med bevishandlingar t.ex. tilldelningsbeslut, kostnadskalkyl, etc.

Det kostar inget att anmäla till KKV och normalt får anmälaren ett svar inom en månad, om vederbörande inte är anonym.

Tänk på följande övergripande frågor vid en anmälan:

a) Ärendet bör vara av sådan karaktär att det kan skapa praxis.

b) Konkurrensproblemet skall vara allvarligt, helst påverka en större del av landet, röra en sektor som har betydelse för samhällsekonomin eller annars vara av allmänt intresse.

c) Ärendet skall inte kunna prövas av annan myndighet.

Observera att dokument blir offentlig handling när det kommer till KKV. Vill du vara anonym är det alltid bättre att först ringa till KKV. Använd gärna KKV:s blankett vid anmälan, som finns på KKV:s hemsida.

Kontaktadresser till KKV:
Tfn: +4687001600
Mail: konkurrensverket@kkv.se
Hemsida: www.kkv.se