Fortsatt långsam återhämtning i tjänstesektorn Almegas tjänsteindikator Q4 2013

Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet pekar på att återhämtningen inom tjänstesektorn fortsätter. Men det är en långsam återhämtning och fortfarande långt ifrån en högkonjunktur.

För tredje kvartalet pekade indikatorn på en vändpunkt uppåt för tjänsteproduktionen, vilket stämmer väl med det faktiska utfallet. Vändningen under tredje kvartalet kan liknas vid att tjänstesektorn la in ettans växel, från en nära stillastående produktion under andra kvartalet. Nu pekar tjänsteindikatorn på en något högre växel under fjärde kvartalet. Med andra ord fortsätter återhämtningen långsamt, inte med någon snabb acceleration, och fortfarande långt ifrån en högkonjunktur.

Eftersom sambandet är starkt mellan den privata tjänsteproduktionens tillväxt och Sveriges BNP-tillväxt ger Almegas indikator en god vägledning om åt vilket håll den svenska ekonomin kan väntas peka det närmaste kvartalet. Även BNP visar en svag uppgång under tredje kvartalet. Tjänsteproduktionen steg då med 0,5 procent och BNP med 0,1 procent från föregående kvartal, säsongrensat.

Hälso- och sjukvård samt omsorg som tidigare gått starkt har tappat i tillväxt, medan utbildningsbranschen, kultur, nöje och fritid samt hotell och restaurang istället toppar tillväxtligan. Det hör samman med en stark ökning av hushållens realinkomster i år. Andra delar av tjänstesektorn, som till exempel transporter, företagstjänster och datakonsulter som påverkas av den svaga efterfrågan från omvärlden, visar en klart svagare utveckling.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar en fortsatt uppgång för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under årets sista kvartal. Uppgången har överraskat, särskilt mot bakgrund av den svaga tillväxten i svensk ekonomi, som blivit klart långsammare än vad både företag och prognosmakare räknade med i början av året. Företagens höga förväntningar om ökad efterfrågan i år kan ligga bakom den tidiga uppgången för sysselsättningen. Den kan också förklaras av att företagen förutspår att bristen på arbetskraft kommer att öka i takt med den förväntade konjunkturuppgången och därför börjat anställa i detta tidiga skede.

Företagstjänster som bidragit mest till ökad sysselsättning inom tjänstesektorn under de senaste åren, visar i år en markant inbromsning. Den speglar den långsamma återhämtningen i omvärlden och i svensk ekonomi. Almega har i sina konjunkturrapporter förutsett och varnat för denna inbromsning av antalet anställda inom företagstjänster, som väger så tungt i ekonomin.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata tjänster fortsätter att ligga kvar på en låg nivå även under fjärde kvartalet i år. Prisökningstakten i både handeln och inom övriga tjänstesektorn väntas bli oförändrad under fjärde kvartalet. En långdragen återhämtning av efterfrågan från omvärlden samt hård konkurrens från utländska producenter som säljer tjänster i Sverige bidrar till den låga prisnivån.

Tjänsteindikatorn Q4 2013

 

Läs kortversionen av rapporten (pdf)

Läs hela rapporten (pdf)

Läs hela rapporten (word)