Tjänstesektorn ur lågkonjunkturen

Den privata tjänstesektorn har visat en stadig uppgång under ett helt år, och ser alltså ut att ha lämnat lågkonjunkturen bakom sig . Det visar Almegas Tjänsteindikator för andra kvartalet 2010. Tjänsteproduktionen fortsätter att öka även efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet. Bristen på kompetent arbetskraft inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn kan dock komma att bli ett hinder för återhämtningen.

Ladda ned rapporten (PDF).

- Trots lågkonjunkturen under förra året steg sysselsättningen inom främst vårdföretag och företagstjänster. Nu upplever allt fler kunskapsintensiva företag inom dessa branscher brist på arbetskraft, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

- Jag befarar att bristen kommer att fortsätta att öka. Det är bekymmersamt, eftersom det kommer att hålla tillbaka tillväxten i tjänstesektorn på samma sätt som i slutet av den senaste högkonjunkturen.

– Regeringen har inte tagit detta problem på allvar. Jobbpolitiken borde nu snabbt skifta fokus till att öka tillgången på högutbildad arbetskraft. Det är inom kunskapsintensiva företag som de flesta jobben kommit under de senaste åren, såväl i hög- som lågkonjunkturen, säger Lena Hagman.

Tjänstesektorn väntas i år bidra mest till Sveriges BNP-tillväxt. Almegas konjunkturprognos från april visar en produktionsuppgång med 2,5 procent inom den privata tjänstesektorn. Eftersom tjänstesektorn utgör hälften av Sveriges totala produktion får det stort genomslag på hela Sveriges tillväxt.

Almega räknar med att tjänstesektorn även i fortsättningen kommer att gynnas av en relativt god både inhemsk och utländsk efterfrågan. Detta tack vare det finanspolitiska utrymmet i Sverige för fortsatta stimulanser samt en relativt gynnsam efterfrågeutveckling utomlands för kunskapsintensiva tjänster. Detta innebär också att sysselsättningen i tjänstesektorn fortsätter att öka. Flertalet tjänstebranscher räknar med att öka antalet anställda under andra kvartalet.

Almegas Tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Indikatorn består av ett antal delindikatorer som bland annat mäter efterfrågan, produktion, företagens anställningsbehov och priser i olika branscher. Tjänsteindikatorn har ett högt prognosvärde för den faktiska utvecklingen av såväl produktion som priser och arbetsmarknad och ligger ett till två kvartal före publiceringen av den faktiska statistiken. Den är en snabb och tillförlitlig signal på konjunkturförändringar i branscher som tillsammans väger tungt i Sveriges totala produktion. Tjänsteproducenterna inom näringslivet svarar för 50 procent av BNP, och 45 procent av den totala sysselsättningen.