Globala värdekedjor

– så påverkar de utrikeshandeln
  

Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade globala värdekedjor. Den ökade specialiseringen har bidragit till en effektivare produktion och ett högre förädlingsvärde för Sverige. För Sveriges del har dessa värdekedjor främst skapat jobb för högkvalificerad arbetskraft inom framförallt tjänstesektorn. Allt fler företag i Sverige ingår i globala värdekedjor och många jobb är helt beroende av deras existens.

 

Vad är globala värdekedjor

Företags produktionsprocesser blir allt mer fragmenterade och utspridda över världen. Det innebär att det skapas så kallade globala värdekedjor.
Läs mer om vad som är globala värdekedjor

Hur påverkas exportmåtten?

Normalt mäts ett lands utrikeshandel genom att mäta det totala värdet på dess import respektive export av produkter. Eftersom detta görs både för komponenter och för slutprodukter, får vi en felaktig bild av handeln - exportprodukterna har ju delvis producerats med hjälp av importerade insatsprodukter. På global nivå innebär det här att handeln med insatsvaror och insatstjänster räknas flera gånger.
Läs mer om exportmåtten

Vilken betydelse har tjänsteexporten?

När man studerar exporten utifrån globala värdekedjor visar det sig att tjänsternas andel av exporten är större jämfört med deras andel räknad utifrån traditionell utrikeshandelsdata. Det beror på att tillverkningsföretag generellt sett har en högre andel importinnehåll i sin export än vad tjänsteföretag har. 
Läs mer betydelsen för tjänsteexporten

Vilka konsekvenser får ökat importinnehåll?

En trend som framkommer tydligt när man studerar statistiken i databasen över globala värdekejor, är att andelen importerade insatsvaror och insatstjänster som andel av den totala användningen av insatsprodukter i produktionen ökat över tid. Detta gäller för alla de länder vi valt att studera, med undantag av Finland. 
Läs mer om konsekvenserna

Är svensk export konkurrenskraftig?

Data för utvecklingen av svensk export utifrån ett förädlingsvärdeperspektiv visar på en tydlig trend - Sverige tappar exportmarknadsandelar.
Läs mer om den svenska exportens konkurrenskraft

Hur främjar vi de globala värdekedjorna?

Att minimera olika handelshinder är viktigt för att globala värdekedjorna ska fungera. Protektionism är ett stort hot mot dessa och de ingående företagen och ländernas ekonomier.
Läs mer om hur vi främjar de globala värdekedjorna