Strategiskt innovationsprogram (SIP) inom tjänsteinnovation

Målbild: Sverige är det land där företag väljer att lägga sin tjänsteutveckling – sitt Center of Excellence. Kompetensen och samverkan mellan akademi, näringsliv och intermediärer/institut är i världsklass.

Vilken kunskap behövs?

För att gynna tjänsteinnovation behövs tvärvetenskapliga satsningar där kompetenser från olika vetenskapsområden korsas. Almega vill se ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom tjänsteinnovation och har därför, tillsammans med Teknikföretagen, tagit fram en Strategisk innovationsagenda för tjänsteinnovation i Sverige.

Följande figur illustrerar olika delområden inom tjänsteinnovation:

SIO.jpg

Kundvärde

Kundens upplevelse av värde är helt avgörande för affären och en trend är att kundens behov blir allt mer komplext och sofistikerat.

  • Hur skapar man unika erbjudanden, förutser outtalade kundbehov och omsätter dem i attraktiva tjänstelösningar?
  • Hur kan kund och användare involveras i tjänsteutveckling?

Ledning och kompetens

Tjänsteutveckling sker inte isolerat på en FoU-avdelning, utan behöver involvera medarbetare i hela företaget.

  • Hur skapas en företagskultur där kundvärde och funktionslösningar är i fokus och genomsyrar hela organisationen.
  • Hur kan man genom ledarskap och processer återanvända och förädla medarbetares tillförskaffade kompetens i företaget?

Processer och affärsmodeller 

En avgörande faktor för konkurrenskraft är förmågan att förändra och anpassa sin affärsmodell och sina processer. På så vis differentierar företaget sig från sina konkurrenter och kan skapa lönsamhet.

Utvecklingen av IT-lösningar har markant ökat företagens möjligheter att utveckla globalt skalbara affärsmodeller.

  • Hur anpassar man affärsmodell till en föränderlig efterfrågan och marknad?
  • Hur utvecklar man affärsmodeller för tjänsteerbjudanden som levereras i samverkan med flera aktörer? Hur hanterar man då immateriella tillgångar?
  • Hur kan en värdebaserad prissättning utvecklas (ex att ersätta timbaserad prissättning)?

Tjänsteerbjudande i system

Dagens samhälle präglas allt mer av behov av systemlösningar, där varor och tjänster, kunder och producenter flyter in i varandra. Det kan exempelvis handla om system för logistik, sjukvård, klimatvård eller samhällsbyggnad. Ofta rör det sig om områden med en stor samhällsrelevans, och som därmed starkt påverkas av politik och institutionella ramverk.

  • Företag och offentliga organisationer måste gemensamt kunna utveckla och leverera varor och tjänster. Hur integrerar man olika discipliner och kompetenser över organisationsgränser för att finna helhetslösningar samt organisera logistik och leverans effektivt?
  • Vilka nya samarbetsformer och nya sätt att dela kunskaper och kompetenser kommer att krävas?
  • Hur balanserar man öppenhet och skydd i samskapande processer mellan flera olika aktörer?