Almegas Forsknings- och Innovationsråd – (FoI-råd)

Almega har tillsatt en ny referensgrupp ska stötta arbetet med frågor inom forskning, affärsutveckling och innovation. Målet är att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för företag att utveckla affärer.

Almega är en stark och kompetent arbetsgivarorganisation som verkar i framkant för att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Detta genom att stärka tjänsteföretagens kompetens och genom att skapa förutsättningar och ramvillkor för tjänsteföretag att utveckla affärer, delta i konkreta innovationsprojekt och utgöra en viktig part i dagens och framtidens innovationssystem.

För medlemsföretagen är Almega en attraktiv plattform för branschgemensamt utvecklings- och påverkansarbete kring forskning/affärsutveckling/innovation.

Genom FoI-rådets vägledning och stöd lyfter Almega de aktuella frågor/utmaningar som är prioriterade för Almegas medlemmar. Målet är att belysa tjänsteföretagens betydelse för den svenska innovationskraften med fokus på de kunskapsintensiva tjänsteföretagen (KIS-företagen) och att skapa optimala förutsättningar för tjänsteföretagen att utveckla sin kompetens utveckla sina affärer och skapa innovationer.

Deltagare i rådet

Anders Sundin, Semcon. Anna Yman, Sweco Environment. Birgitta Olofsson, Tyréns. Carl Bäckstrand, White arkitekter AB. Christina Backlund, IBM. Daniel Akenine, Microsoft. Elisabet Keussen, Aleris Omsorg. Björn Ekelund, Ericsson. Nicklas Lundblad, Google. Paula Hammerskog, Academedia. Peter Alling, Unibet, Rickard Lundmark, Telia Company. Yacir Persson-Chelbat, Securitas. Ulf Lindberg, Almega. Anders Persson, SvenskaTeknik&Designföretagen.  Pär Nygårds, IT&Telekomföretagen.

FIR_liten.jpg

  
Arbetsområde/frågeställningar

Nedan följer ett antal områden/frågeställningar som är förslag till utgångspunkt för arbetet. FoI-rådets arbete och roll kommer med all säkerhet att vara en dynamisk process som utvecklas i takt med händelser i politiken och omgivande samhälle.

  • Uppdatera bilden av näringslivets struktur. Kunskapsintensiva tjänsteföretag – hur skapar vi ökad förståelse för deras betydelse för värdeskapande, möjliggörande i många branscher, sysselsättning, export och innovationskraft, hos politiska beslutsfattare?
  • Hinder och möjligheter för tjänsteföretag att delta i samverkansprojekt mellan akademi/näringsliv? Hur finner vi fungerande modeller för samverkan? Behov av institutsfunktion?
  • Kompetensförsörjning för tjänstesektorn – är en flaskhals för många företag. Hur behåller vi värdeskapandet i verksamheter i Sverige?
  • Matchar dagens utbildningar företagens behov? Kompetensinvandringens möjligheter.
  • Belysning av tjänsters ökade värde i ekonomin och exporten. Globaliseringen leder till fragmentisering av produktionen, företagen specialiserar sig. Tjänsteinnehållet i exporten ökar.
  • EUs digitala inre marknad. Företagens möjligheter att bygga tjänster på öppna data skapar sysselsättning och samhällsnytta.
  • Strategiska innovationsprogram – Service Innovation Sweden (Forum för tjänsteinnovation) – Almegas och Teknikföretagens VINNOVA-finansierade arbete projekt för byggande av kompetens och ökad samverkan inom tjänsteinnovation.
  • Forsknings- och innovationsproposition 2016 – inspel från Almega. Vilka fokusområden bör lyftas?

Följande skiss illustrerar möjlig utgångspunkt för arbetet. Skissen illustrerar delar av pågående arbete inom Almega.

FoI-rådet.png