Flexpension för dig som arbetstagare

När arbetsgivaren bestämt att de anställda kan avstå från avsättningen till flexpension är det den anställdes beslut att välja. Att avstå från flexpension ger effekter som påverkas av flera olika faktorer och antaganden. Det är därför svårt att ge enkla svar. Den här sidan vänder sig främst till dig som får möjligheten att välja.

Kan jag sätta av mer till min flexpension om jag vill?

Det är möjligt för företaget och dig som anställd att komma överens om att sätta av mer till Flexpension i Tjänsteföretag. En överenskommelse om att avsätta mer till flexpension gäller på det sätt och så länge som man kommit överens om och den extra premieinbetalningen kan, enligt överenskommelsen om Flexpension i Tjänsteföretag, företrädelsevis göras till ITP1 eller ITPK.

Många som avsätter mer kommer att göra det genom löneväxling d.v.s. att du avstår en del av bruttolönen, lön före inkomstskatt, mot att arbetsgivaren betalar en extra pensionspremie.

För att vara avdragsgill för företaget får den totala pensionspremien vara högst 35 % av lönen, dock högst 10 prisbasbelopp. 

Kan jag ångra mig om jag en gång avstått flexpension?

Du som avstått från Flexpension i Tjänsteföretag kan, om företaget tillåter, återta avståendet. Du som återtar avståendet får då den aktuella nivån på flexpension som pensionspremie. Om och på vilket sätt den flexpensionspremie som erhålls ska avräknas mot lön bestäms efter en individuell överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren.

När företaget och du som anställd är överens om att avståendet återtas behöver ditt företag meddela Collectum så att de börjar fakturera den aktuella premien till flexpension.

För dig som anställd som avstått från ITP
För dig som valt att avstå från ITP behöver en individuell eller lokal överenskommelse träffas om hur avsättningen till flexpension ska hanteras utifrån de förutsättningar som gäller.

Många 10-taggare som avstått från ITP2 har kvar ITP för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Arbetsgivaren kan då betala in den kompletterande premien till flexpension till ITPK. För andra 10-taggare som helt avstått från ITP, och för de som valt att avstå från ITP1 vid inträdet i kollektivavtalet, kan förutsättningarna vara mer komplicerade. Det är inte alltid möjligt att betala in en kompletterande premie. En lösning kan vara att företaget erbjuder de som valt att avstå från ITP1 att få komma tillbaka till ITP1. I så fall får de också Flexpension i Tjänsteföretag.


Vårt pensionssystem

För att kunna förhålla sig till möjligheten att avstå från flexpension är det viktigt att förstå hur vårt pensionssystem fungerar.

Bild1.jpg

Vårt pensionssystem består av tre delar:


• allmän pension
• tjänstepension
• privat pensionssparande

Allmän pension

Den allmänna pensionen är lagstadgad. Varje år avsätts 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten till den allmänna pensionen som består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Du kan själv bestämma hur premiepensionen förvaltas.

Den allmänna pensionen tjänas in på lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp (41 359 kr/mån under 2017). Lön därutöver ger inte rätt till allmän pension. Hur stor den allmänna pensionen blir beror på många faktorer, t.ex. livsinkomst, hur premiepensionen förvaltats och när pensionen tas ut. Den individuella skillnaden är stor. I det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten och på www.minpension.se kan du se en prognos över din allmänna pension.

Tjänstepension 

Tjänstepension är en kollektivavtalad förmån som arbetsgivaren betalar. De flesta tjänstemännen omfattas av ITP-planen som innehåller två avdelningar:
• ITP1 som är en premiebestämd plan. Tjänstepensionen bestäms av hur stort pensionskapitalet är när man går i pension. De premier som betalas in och hur de förvaltas avgör hur stor den framtida pensionen blir.
• ITP2 som är en förmånsbestämd plan med en premiebestämd del, ITPK. Tjänstepensionen bestäms utifrån en procentsats av den lön man har när man går i pension, hur länge man arbetat och hur stort kapitalet i den premiebestämda delen ITPK är.

Om du har ITP kan du se en prognos över din tjänstepension i det röda kuvertet från Collectum eller på www.minpension.se.

Arbetsgivaren betalar premier till ITPs tjänstepension från den månad man fyller 25 år och fram till månaden före man fyller 65 år. Den som är född 1979 eller senare omfattas av ITP1. Den som är född 1978 och tidigare har ITP2 om företaget inte vid inträdet i kollektivavtalet valt att tillämpa ITP 1 för alla anställda oavsett födelseår.

Privat pensionssparande
Det finns olika sätt att själv spara till sin pension. Innan avdragsrätten togs bort var det vanligt med privata pensionsförsäkringar. Nu erbjuds främst andra sparformer för det privata pensionssparandet.

Det egna pensionssparandet kan även ske genom löneväxling inom ramen för Flexpension i Tjänsteföretag eller genom ett fristående system som företaget erbjuder. Det betyder att arbetsgivaren betalar in mer till tjänstepensionen.


Att tänka på inför valet att avstå från flexpension
Det kan vara svårt att välja mellan en kompletterande pensionspremie eller lönehöjning. Om det är en tröst så handlar det ändå om att välja mellan två bra alternativ.

I det här avsnittet försöker vi beskriva några av de faktorer som kan påverka valet. Det är viktigt att beslutet att avstå är den anställdes egna val. Den som inte gör något val får flexpensionspremien automatiskt. Vi går igenom följande faktorer:

1. Det är bra att förstärka
2. Avstående ger ingen garanti till kommande höjningar sin pension
3. Lön påverkar andra förmåner och ersättningar
4. Om rörlig lön förekommer
5. Pensionen grundas på slutlön i ITP2
6. Hänsyn till skatteeffekter
7. Löneväxling

1. Det är bra att förstärka sin pension
Det är alltid positivt att förstärka sin framtida pension. Ju yngre man är och längre det är kvar till pensionen, desto mer kan pengarna öka i värde. Alecta har, utifrån de antaganden som redovisas nedan, räknat på vad premien till flexpension kan ge i extra pension till olika personer beroende på deras ålder och lön.

• Adam får Flexpension vid 25 års ålder och har 25 000 kr i lön. Vid 65 år är Adams kapital cirka 491 000 kr vilket motsvarar cirka 2 310 kr per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 8 770 kr per månad om pensionen tas ut på fem år.
• Berit får Flexpension vid 40 års ålder och har 40 000 kr i lön. Vid 65 år är Berits kapital cirka 319 000 kr vilket motsvarar cirka 1 540 kr per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 5 710 kr per månad om pensionen tas ut på fem år.   
• Cissi får Flexpension vid 55 års ålder, har 60 000 kr i lön. Vid 65 år är Cissis kapital cirka 92 000 kr vilket motsvarar cirka 460 kr per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 1 660 kr per månad om pensionen tas ut på fem år.

Alecta har räknat så här: Ingen hänsyn till inflation. Premien till Flexpensionen ökar till 2 procent till 2027. Löneökningar antas till 1 procent per år. Den årliga avkastningen är 3,5 procent per år efter avdrag för avkastningsskatt, försäkringsavgifter och kapitalförvaltnings-kostnader. Collectums avgift är 1 procent.

Exemplet visar att det ger mer att förstärka sin pension när man är ung. Det kan vara särskilt viktigt om man studerat länge och börjat arbeta senare i livet.

2. Avstående ger ingen garanti till kommande höjningar
Den som avstår från Flexpension får den aktuella avsättningsnivån som lön i stället. Från den 1 november 2017 innebär det att den fasta kontanta månadslönen höjs med 0,2 %. I avtalet om Flexpension i Tjänsteföretag finns det ingen garanti att få del i kommande höjningar av premien till flexpension, vare sig som pensionspremie eller lönehöjning.
Följande exempel visar skillnaden mellan Aina som har flexpension och Bosse som valt att avstå. Båda har 40 000 kr/mån i lön när flexpension införs. Båda får 800 kr i lönehöjning vid 2018 och 2019 års lönerevision.
 

  Aina, avstår inte Bosse, avstår
Lön oktober 2017 40 000 kr 40 000 kr
Lön från 1 nov 2017 40 000 kr + ca 81 kr flexpension 40 080 kr
Lönehöjning i lönerev 2018 800 kr 800 kr
Lön från lönerevision 2018 40 800 kr + ca 166 kr flexpension           40 880 kr
Lönehöjning i lönerev 2019 800 kr 800 kr
Lön från lönerevision 2019 41 600 kr + ca 169 kr flexpension 41 680 kr

Så här har vi räknat: flexpension grundas på pensionsmedförande lön i ITP1 respektive ITP2. I ITP1 är all ersättning pensionsgrundande medan i ITP2 är det månadslön * 12,2. Från lönerevisionen 2018 höjs premien till Flexpension med ytterligare 0,2 procentenheter till totalt 0,4 %.

Exemplet visar att Ainas flexpensionspremie ökar medan Bosses kompensation om 80 kr är oförändrad. Företaget kan, om det är önskvärt, fatta ett policybeslut att de som avstår från flexpension även får kompensation för kommande höjningar av flexpensionspremien. I så fall skulle Bosses lön höjas kompensationshöjas med ytterligare 0,2 % vid lönerevisionen 2018. Höjningen räknas ändå av i det centrala avtalet.

3. Lön påverkar andra förmåner och ersättningar
Jämförelsen ovan är dock inte fullständig. Det är mer som tillkommer utöver lön. Arbetsgivaren betalar både semesterlön och pensionspremie på lön. På lön upp till 8,07 inkomstbasbelopp (41 359 kr 2017) tjänas pensionsrätt till allmän pension in. Högre lön påverkar även ersättningar som beror på lönen, t.ex. övertidsersättning, sjuklön och föräldralön. Högre lön påverkar även underlaget för kommande lönerevisioner och ersättningar som kan komma från annat håll, t.ex. Försäkringskassan, A-kassan och inkomstförsäkring.

Utöver 80 kr i lön ger Bosses lönehöjning även semesterlön och tjänstepension. Eftersom Bosse tjänar mindre än 41 359 kr/mån tjänar Bosse även in allmän pension.

Totalt ger lönehöjningen på 80 kr ytterligare ca 10 kr i semesterlön och 17 kr mer till allmän pension. Om Bosse tillhör ITP1 hade tjänstepensionen förstärkts med 27 kr. Om Bosse tillhör ITP2 är premien individuell, men ITPK förstärks med nästan 2 kr.
 
Så här har vi räknat: Semesterlön 13,2 %, 18,5 % till allmän pension, 4,5 % till ITP1 under 38 438 och 30 % på lön därutöver. Premien till ITPK är 2 %. Även semesterlön är pensionslönegrundande.

Exemplet visar att den som får lön även får inbetalningar till sin pension. Flexpension ger dock en större inbetalning till pensionen eftersom hela värdet går till pension.

4. Om rörlig lön förekommer
Arbetsgivaren betalar flexpensionspremie även på rörlig lön, t.ex. provision, bonus o dyl. Det betyder att den som har mycket rörlig lön även får flexpensionspremie på den rörliga lönen. Den som avstår från flexpension får enbart höjningen på den fasta kontanta månadslönen.

Lena har 25 000 kr i fast lön. Därutöver har hon i snitt 25 000 kr i rörlig lön. Om Lena avstår från flexpension höjs den fasta kontanta månadslönen med 50 kr. Premien till flexpension räknas på både fast och rörlig lön.

Så här har vi räknat: Premien till flexpension om 0,2 % grundas på Lenas totala lön, 50 000 kr. Om Lena avstår höjs hennes fasta lön på 25 000 kr med 0,2 %.

5. Pensionen grundas på slutlön i ITP2
Ålderspensionen i ITP2 grundas till stor del på den slutlön man har när man går i pension. Det är alltså, allt annat lika, en stor fördel att ha så hög slutlön som möjligt.

I ITP2 finns det en lönekapning som innebär att bara vissa löneökningar räknas som pensionsgrundande när man fyllt 60 år. Löneökningar som är högre än de bestämda kapningstalen, som varierar olika år, räknas bort. För den som tillhör ITP2 och räknar med höga löneökningar efter 60, kan det vara en fördel att höja sin lön så mycket som möjligt innan man fyller 60 år.

6. Hänsyn till skatteeffekter
Pension är uppskjuten lön. Det betyder att även inkomstskatten skjuts upp (bortsett från privat pensionssparande där skatteavdraget tagits bort) till dess man tar ut pensionen. Om man räknar med att betala mindre skatt när man gått i pension, kan det vara en fördel att skjuta upp lönen till dess.

7. Löneväxling
Många företag erbjuder löneväxling som innebär att man kan byta en del av lönen mot en pensionspremie. Möjligheten att kunna avstå från Flexpension och i stället få lön är inte samma sak. Det är snarare frågan om pensionsväxling eftersom de som inte avstår får den kompletterande pensionspremien.

Flexpension i Tjänsteföretag hindrar inte att löneväxling tillämpas på företaget. Det kan ske inom ramen för Flexpension eller helt fristående. Det är vanligt att det ingår förmånliga delar i den löneväxling som erbjuds, t.ex. kompensation för skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgift eller att tidigare pensionsmedförande lön bibehålls till tjänstepensionen. De förmånliga delarna kan göra löneväxling till ett intressant sätt att förstärka sin pension.   


Möjlighet att gå ned i arbetstid


Flexpension i Tjänsteföretag innehåller också en förstärkt möjlighet att ansöka hos arbetsgivaren om att gå ned i arbetstid från 62 års ålder. Förutsättningen är att det kan ske med hänsyn till verksamhetens krav och behov samt att nedgången görs i pensioneringssyfte. Med pensioneringssyfte menas att man på den del arbetstiden minskat inte får arbeta eller bedriva verksamhet som kan ge inkomst.
 
Om överenskommelse träffas ändras sysselsättningsgraden permanent. Om tjänstemannen tillhör ITP2 ska arbetsgivaren fortsätta att anmäla inkomst till Collectum utifrån den tidigare sysselsättningsgraden. Annars skulle det, beroende av ITP2:s konstruktion, bli en stor minskning av tjänstemannens livsvariga pension. För den som tillhör ITP1 görs ingen motsvarande utfyllnad. Skyldigheten att anmäla inkomst enligt tidigare sysselsättningsgrad för dem med ITP2 upphör om tjänstemannen tar anställning hos annat företag eller bedriver verksamhet som kan ge inkomst.
 
Om rörlig lön förekommer behövs en särskild överenskommelse träffas om hur den ska hanteras. Utgångspunkten är att rörlig lön fortsättningsvis ska anmälas utifrån tidigare sysselsättningsgrad med beaktande av faktisk förtjänst, ny sysselsättningsgrad och eventuellt förändrat lönesystem.

Vad ska jag tänka på när jag går ner i arbetstid?
Att gå ned i arbetstid innebär att lönen minskar i motsvarande grad. Det är därför viktigt att tänka på att en lägre lön påverkar mycket annat som beror på lön, t.ex. semesterlön och ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet och inkomstförsäkring. En lägre lön kan också påverka intjänandet till allmän pension om du har en inkomst under 8,07 inkomstbasbelopp. Även avsättning och intjänande till ITP1 påverkas.

Kapitalet som bildats i din flexpension kan användas till att kompensera nedgången i inkomst då du går ned i arbetstid. Men det är inget villkor att Flexpensionen måste tas ut.

Ove, som tjänar 40 000 kr/månaden, beviljas deltid i pensioneringssyfte från 63 års ålder. Fram till att Ove fyller 65 år är inkomstbortfallet 8 000 kr/månaden. För att Flexpension ska ge 8 000 kr under 2 år behövs ett kapital om 187 000 kronor vilket motsvarar en månadspremie från 25-63 år på cirka 200 kr.

Så här har Alecta räknat:  Ingen hänsyn till inflation. Den årliga avkastningen är 3,5 procent per år efter avdrag för avkastningsskatt, försäkringsavgifter och kapitalförvaltningskostnader. Collectums avgift är 1 procent.

Om ansökan avslås
Om arbetsgivaren avslår tjänstemannens ansökan om att gå ned i arbetstid ska arbetsgivaren underrätta tjänstemannen om skälen till varför överenskommelse inte kan träffas. Om det finns en klubb eller förening på företaget ska arbetsgivaren även underrätta dem. Den fackliga organisationen kan begära lokal och central förhandling. Vid en sådan förhandling anses ansökan avse en deltid om 80 % oavsett vilken sysselsättningsgrad som ansökts. Träffas inte överenskommelse gäller arbetsgivarens beslut även efter förhandlingen.

Du kan också ladda ned våra broschyrer om Flexpension.

Flexpension i Tjänsteföretag - Almega

Flexpension i Tjänsteföretag - fördjupad

Flexpension i Tjänsteföretag - översikt