Varje part har en förhandlingsdelegation som företräder medlemmarna i förhandlingarna. Delegationens arbete leds av en förhandlare från arbetsgivarparten och en ombudsman från facket.

Arbetsgivarsidans förhandlingsdelegation är utsedd av organisationens styrelse eller av medlemmarna. Den består i allmänhet av vd:ar, personalchefer eller andra personer i ledande ställning i medlemsföretag.

Fackens förhandlingsdelegation utses inom fackförbundet. Sammansättningen är olika, i vissa fackförbund består delegationen av förtroendevalda fackligt anslutna personer som jobbar i företag som omfattas av avtalet. I andra är det centrala ombudsmän anställda i fackförbundet.

Förberedelser

Långt innan kollektivavtalet löper ut förbereder sig arbetsgivarorganisationen och facket var och en för sig. De bestämmer sig för i vilka frågor de ska försöka förhandla fram förändringar. Det kan gälla både lönehöjningar och allmänna villkor.

När ett kollektivavtal börjar närma sig utlöpningstiden sker omförhandling, det är det vi i dagligt tal kallar för avtalsförhandlingar. De sifferlösa avtalen har ofta längre giltighetstid och förhandlas inte om lika ofta som de som innehåller löner. Exempelvis Ledaravtalet står sig oförändrat år efter år.

Förhandlingarna startar

I god tid före utlöpningsdatum träffas parterna för att sätta ut tider för förhandlingarna och överlämna och gå igenom respektive krav på ändringar. När datum satts ut kallas förhandlingsdelegationerna på bägge sidor in. Det är förhandlingsdelegationen som beslutar om vilka förslag som ska lämnas fram och bestämmer hur man ska ställa sig till motpartens förslag. Förhandlingsdelegationens arbete leds av Almegas förhandlare respektive fackets avtalsansvarige ombudsman. Det är de som träffas och utbyter förslag, och sköter själva förhandlandet.

Förhandlingar pågår i allmänhet ett par – tre dagar i stöten, ofta i flera omgångar. När man väl kallat in förhandlingsdelegationerna vill man utnyttja tiden, det är ofta svårt att hitta dagar. Det förekommer att förhandlingarna pågår långt in på kvällen och ibland även på natten.

Om parterna inte kan komma överens kan de välja att lägga förhandlingarna på is ett tag. Ibland återupptas förhandlingarna igen, men om parterna bedömer att de inte kan komma vidare på egen hand kan de begära frivillig medling.

Nytt avtal träffas

När parterna är överens undertecknas en överenskommelse om vilka ändringar som ska göras i kollektivavtalet, eventuellt hur mycket lönerna ska höjas och hur länge avtalet ska gälla. Så snart det är klart informerar vi medlemsföretagen om ändringarna. Därefter redigerar Almega kollektivavtalet, publicerar och trycker det och skickar ut det till företagen.

Det här är ett kollektivavtal

Om parterna inte kan komma överens kan det bli konflikt