Avtalsrörelsen

Vårt mål är kollektivavtal som skapar utvecklingskraft. Detta görs genom företags- och medarbetarnära anpassning av avtalen.

Vi strävar efter kollektivavtal som passar på alla arbetsplatser och för alla medarbetare.

Den privata tjänstesektorn har länge varit Sveriges jobbmotor och sysselsätter i dag över två miljoner människor. Sektorn har svarat för drygt 80 procent av jobbtillväxten i svensk ekonomi, räknat från början av 1990-talet. Samtidigt har sysselsättningen minskat inom bland annat industrin och offentlig sektor.

För var dag som går ser vi hur tjänster får allt större betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning. Samtidigt pressas kunskapsintensiva tjänstebranscher av ökad internationell konkurrens. Att stärka företagens konkurrenskraft måste vara en central utgångspunkt för avtalsrörelsen och lönebildningen, den här våren och framöver.

Villkoren på den svenska arbetsmarknaden behöver reformeras för såväl företag som deras medarbetare. Det krävs inte minst för att alla tjänsteföretag ska kunna utvecklas. Kollektivavtalen kan, rätt utformade, ge oss viktiga konkurrensfördelar.

Vårt mål ska vara kollektivavtal som passar på alla arbetsplatser och för alla medarbetare i högre utsträckning än idag. En väg som vi ser för detta är att öka frihetsgraden i kollektivavtalen.

I årets avtalsrörelse är vi fast beslutna att göra vad som krävs för att stärka tjänstesektorns konkurrenskraft och samtidigt dra vårt strå till stacken för att fler ska kunna få jobb och få möjligheten att skapa sin egen framtid. Men då måste stärkt konkurrenskraft, fler jobb och sänkta trösklar till arbetsmarknaden stå i centrum under avtalsrörelsen.

Vi vill utveckla avtalen så att fler företag är beredda att ansluta sig till kollektivavtalsmodellen. Därför har vi lagt fram olika förslag på hur vi kan utveckla kollektivavtalen så att de bättre möter behoven i det moderna närings- och arbetslivet.

Därmed är det tre viktiga och grundläggande prioriteringar som vi kommer att fokusera på i avtalsrörelsen.

1. Lönenivåer som tryggar jobben i Sverige.

De senaste åren har allt fler företag i Sverige utsatts för allt skarpare internationell konkurrens.  Det gäller för industrin, för tjänstesektorn och för allt större del av handeln. Lönekostnader har ökat kraftigt, samtidigt som priserna legat still eller till och med behövt sänkas. Nu behöver svenska företag få möjlighet att förbättra sin internationella konkurrenskraft. I en globaliserad värld fungerar det inte att vara lika bra, fast dyrare. Därför måste kostnadsökningarna i avtalen i den kommande avtalsrörelsen stanna på klart mindre än en procent per år – om vi ska klara jobben. Inför avtalsrörelsen har regeringens höjda arbetsgivaravgifter för unga redan ätit upp mer än hela utrymmet för löneökningar. Fackens krav på löneökningar runt 3 procent är orimliga om vi ska klara av att stärka konkurrenskraften.

2. Flexibla regler så att fler företag kan anställa.

Många företag behöver ökade möjligheter att effektivt kunna möta variationer i kundernas efterfrågan. Det betyder bland annat att möjligheten att hyra in personal och anlita bemanningsföretag inte får inskränkas. Dessutom är det viktigt att bevara möjligheten till visstidsanställningar och anställningar på deltid, som för många är en första och väldigt viktig väg till arbetsmarknaden. I många branscher är visstidsanställningar en förutsättning för att företagen ska kunna växa och utvecklas.

3. Ingångslöner som sänker trösklar och skapar fler jobb.

Sverige har Europas högsta ingångslöner. Det bidrar starkt till att vi har få jobb för människor med kort utbildning, eftersom många företag idag har små möjligheter att anställa människor med kort utbildning och kort erfarenhet. Höga ingångslöner betyder höga trösklar in på arbetsmarknaden, och att många fastnar i långa utanförskap. Höga ingångslöner bidrar dessutom i vissa branscher till sammanpressade löner, vilket försvårar medarbetar- och företagsnära lönebildning.

Se vårt seminarium om avtalsrörelsen i Almedalen 2016: