Vårt uppdrag är att informera om våra medlemsföretags behov

Sedan sist har det skrivits en hel del i media om vilka kontakter Almega, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna haft med Sverigedemokraterna. Dagens Industri gick så långt att de påstod att vi skulle ha haft ”hemliga möten” med dem. Det är förstås helt felaktigt.

bild på Anna-Karin Hatt, VD för Almega
Anna-Karin Hatt, VD för Almega

Den samstämmiga linje som Almega, Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna har kring detta är att vi, var för sig, har våra medlemmars uppdrag att informera om respektive våra medlemsföretags villkor, förutsättningar och behov/förslag gentemot samtliga partier som är invalda i de beslutsfattande församlingarna, förutsatt att de är villiga att lyssna på det vi har att säga. Den frågan är för Almegas vidkommande också väl förankrad i Almegas styrelse. Men några saker är viktiga för mig att poängtera utöver det:

  1. Almega har inget "organiserat samarbete" med något politiskt parti. Vårt uppdrag är att informera om tjänsteföretagens villkor och bilda opinion för våra frågor. Det gör vi gentemot alla partier som är beredda att lyssna på våra argument och frågor.
  2. De möten Almega har med politiska partier är inte hemliga. Tvärtom loggas besök till riksdagspartierna regelmässigt av riksdagen och offentliggörs ofta veckovis i nyhetsbrev som följer sådana frågor. Vi har ingenting att dölja kring några möten vi haft, med något parti.
  3. Almegas grundläggande inställning när det gäller öppenhet, mångfald, rörlighet över gränserna, arbetskraftsinvandring med mera ligger fast. Våra medlemsföretag behöver goda villkor för att kunna anställa och bidra till sysselsättning och tillväxt. Därför behövs ett öppet och välkomnande samhällsklimat som på bästa sätt tar emot såväl asylsökande som arbetskraftsinvandrare, och som ser till att ta tillvara deras kompetens och erfarenheter. Vi har det senaste halvåret kraftfullt ökat vårt engagemang i dessa frågor och kommer vara väldigt aktiva i den debatten också framöver. 

Dessa tydliga, och grundläggande, principer löper som en röd tråd genom Almegas påverkansarbete. Vårt uppdrag är att, med våra medlemmars bästa för ögonen, bana väg för tjänsteföretagen, och att bland annat genom vårt påverkansarbete stärka kunskapen om tjänsteföretagens stora och växande samhällsnytta.

För några veckor sedan presenterade regeringen sin budgetproposition för 2016. Och om den finns det mycket att säga. Allra märkligast är det att en regering som säger sig ha en jobbagenda och som vill att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 väljer att höja trösklarna in på arbetsmarknaden och göra det dyrare att anställa unga och försämra både RUT- och ROT-avdragen. Båda de förslagen kommer leda till färre, inte fler jobb.

Från Almegas håll har vi varit väldigt tydliga med att höjda arbetsgivaravgifter för unga slår hårt och kommer göra det svårare för unga att få jobb. Redan nu vittnar många av er i våra medlemsföretag om att ni tvingas säga upp personal, och i en del fall helt lägga ned sin verksamhet, på grund av det ökade kostnadsläget. Cirka 12 procent av alla anställda i våra knappt 11 000 medlemsföretag är under 25 år, vilket motsvarar 65 000 anställda. Höjd arbetsgivaravgift för unga slår med andra ord väldigt hårt - både mot unga och många tjänsteföretag.

Samtidigt kommer det bli svårare för många nyanlända att komma in på arbetsmarknaden efter regeringens budget. Många av dem får sitt första jobb här i Sverige i just tjänstesektorn. Särskilt tydligt är det bland RUT-företagen där RUT-avdraget har varit en stor framgång och gett jobb åt många av nyanlända med kort utbildning, samtidigt företagandet bland människor med utländsk bakgrund ökat. Den försämring av RUT-avdraget som regeringen nu föreslår kommer minska efterfrågan. Det vet vi från Danmark som sett precis den utvecklingen.

Båda dessa förslag visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi är duktiga på att visa tjänsteföretagens samhällsnytta, och vilka konsekvenser olika politiska förslag får, för våra medlemsföretag och deras anställda.

/Anna-Karin Hatt
VD, Almega