Sverige behöver fler internationella studenter

Fler unga från andra länder behöver lockas till studier och arbete i Sverige. Det är nödvändigt för att den kunskapsintensiva tjänstesektorn ska växa och utvecklas och på så sätt trygga svensk tillväxt och välfärd. Det konstaterar Almega i en ny rapport.

bild på Fredrik Voltaire, Almegas utbildningspolitiska expert
Fredrik Voltaire, Almegas utbildningspolitiska expert

De senaste konjunkturprognoserna från Almega har konstaterat att kompetensbristen i många svenska tjänsteföretag är akut och direkt tillväxthämmande. Ett sätt att komma tillrätta med problemet är ökad kompetensinvandring. Exempelvis genom att öka Sveriges attraktionskraft för internationella studenter.

Huvudproblemet är att färre studenter från andra länder kommer till Sverige, och att få stannar efter studierna. Samtidigt har bland annat kunskapsintensiva arkitekt- och designkonsultföretag stort behov av internationell kompetens. De exporterar sina tjänster globalt och är allt mer internationellt konkurrensutsatta.

– Högskolepolitiken behöver fokusera mer på att attrahera talanger och ökad konkurrenskraft internationellt, säger Almegas utbildningspolitiska expert Fredrik Voltaire. Antalet inresande studenter har minskat och färre än en av tio etablerar sig på svensk arbetsmarknad efter studierna. Därmed går näringslivet miste om möjligheter att rekrytera internationella talanger.

I den nya rapporten Attrahera och behålla internationella studenter – för minskade kompetensbrister framgår att många studenter upplever att de får för lite karriärstöd och kontakter med arbetsmarknaden under studietiden. Möjligheterna till kompetensinvandring försvåras samtidigt av långa handläggningstider hos Migrationsverket, samt att tiden för att stanna och söka jobb efter fullgjorda studier är begränsad.

Vi konstaterar i rapporten att den växande globala utbildningsmarknaden innebär stora möjligheter till ökad utbildningsexport. I rapporten beräknas internationella studenter bidra till ökad produktion i näringslivet på omkring 3,5 miljarder kronor årligen efter sina studier.  

I rapporten föreslås en rad förändringar av högskole-, skatte- och migrationspolitiken:

  1. Förändrat stipendiesystem med ökat fokus på att attrahera talanger och etablera dem på arbetsmarknaden. En etableringsbonus bör införas i stipendiesystemet.
  2. Bättre villkor för studenter att etablera sig på arbetsmarknaden, det ska vara möjligt att stanna och söka jobb i 18 månader efter avslutade studier.
  3. Varudeklarera alla utbildningar vad gäller möjligheter till jobb, förekomst av samverkansrelationer med näringslivet, samt lärartäthet och andra mått på utbildningskvalitet och relevans.
  4. Tydligare etableringsstöd till internationella studenter, med fokus på karriärrådgivning, utbildning i svenska etc.

/Lotta Oom