Slopa beskattningen av resor i tjänsten

Att resa i tjänsten är ingen förmån utan en förutsättning för ett modernt arbetsliv. Företag fokuserar på kärnverksamhet och köper expertis vid behov. Almega föreslår att slopa arbetsgivaravgifter på ersättningar för ökade kostnader vid arbete på annan ort liksom att de anställda inte ska beskattas hårdare om tjänstestället är på arbetsorten. Det skulle främja både näringslivets utveckling och sysselsättningen i hela landet.

Utvecklingen i dagens näringsliv går mot allt högre grad av specialisering. Fokus ligger på kärnområden och tjänster och kompetenser köps vid behov. Detta medför att personalens arbetsplatser växlar och att rörlighet är en förutsättning för fungerande verksamheter. Många är idag anställda av en arbetsgivare men utför arbete på många ställen hos olika uppdragsgivare.

Tyvärr har skattereglerna för resor i tjänsten inte hängt med. En av hörnstenarna i regelverket är begreppet ”tjänsteställe”. Var den skattskyldige anses ha sitt tjänsteställe avgör nämligen i vilken utsträckning en resa från bostaden till den plats där arbetet utförs är att anse som tjänsteresa, något som i sin tur påverkar frågan om arbetsgivaravgifter ska betalas på de kostnadsersättningar som arbetsgivaren betalar till den anställde och skattekonsekvenserna för den anställde.

Riktigt så enkelt är det dock inte i praktiken. Regelverket är snårigt, tillämpningen spretar och det är mycket svårt att göra rätt. Såsom bestämmelserna tillämpats kan personer med i princip identiska arbetsförhållanden behandlas på olika sätt. Eftersom utfallet påverkar kostnadsbilden blir konsekvenserna lätt förödande för företagandet. Exempelvis kan kostnaderna för en arbetsgivare bli cirka 43 procent högre i det fall den anställde inte bedöms vara på en tjänsteresa.

Almega föreslår enklare regler där utgifter för ökade kostnader som uppstår när arbete utförs på annan ort och som arbetsgivaren ersätter ses som rena kostnadsersättningar och därmed inte beskattas eller avgiftsbeläggs. Eftersom frågan är knepig behöver den utredas för att få fram en konkret lösning. Dagens skatteregler hämmar både affärer och sysselsättning och även den geografiska rörligheten. En effektiv försörjning av näringslivet med en rörlig arbetskraft är också grunden för en positiv samhällsutveckling i landets alla delar.