Kvalitets- och aktivitetskrav på asylboenden

Almega Asylboendeföretagen vill se fler integrationsfrämjande insatser och kvalitetskrav på landets asylboenden. Almega föreslår därför att kvalitetskrav införs i upphandlingar framför nuvarande system där endast priset är den avgörande faktorn.

Asylboenden är tillsammans med offentliga institutioner och det lokala samhället bärande i en värdigare mottagning och etablering av nyanlända i Sverige. Det är därför av högsta vikt att de aktörer som driver asylboenden tar hänsyn till de nyanländas framtidsutsikter och driver på en utveckling av integrationsfrämjande insatser så som språkundervisning och förmedling av information om arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheter.

En passiv tillvaro är en av de främsta anledningarna till att de nyanlända hamnar utanför samhället eller lider psykisk skada som på sikt är förödande för etableringen i det svenska samhället. Som branschorganisation för asylboenden är vi måna om att våra medlemmar erbjuder diverse aktiviteter för de nyanlända och vill se ett skifte i den övriga branschen där företag bakom asylboenden lägger större fokus på sådana insatser. Vi jobbar även aktivt med att förespråka SFI-utbildning för alla asylsökande redan från dag ett utifrån Trelleborgsmodellen som erbjuder just det.

För att främja seriösa aktörer är det av största vikt att kvalitetskrav införs i upphandlingar framför nuvarande system där endast priset är den avgörande faktorn. Kvalitetskraven ska vara tydligt kopplade till integrationsfrämjande aktiviteter på boenden. På så sätt får de asylsökande en bättre start i Sverige med bättre möjlighet till snabb integration i samhället samt skapar en seriositet i branschen.