Inför trygghetsväktare i hela Sverige

När polisens resurser inte räcker till har 90 kommuner upphandlat trygghetstjänster. Botkyrka kommun har bästa modellen, där företaget Cubsecs trygghetsväktare har ett brottsförebyggande arbete. Nyckeln är samarbete med skola, polis och räddningstjänst. Almega föreslår därför att införa Botkyrkamodellen med upphandlade trygghetsväktare i hela Sverige.

Otryggheten i Sverige ökar när utanförskapsområden och no go-zoner blir allt fler. Hårdast drabbas de boende, men även företag som är verksamma i områdena eller rekryterar medarbetare därifrån. Exempelvis arbetar 91 procent av boende i Rinkeby i tjänstesektorn. Många skolor, vårdcentralen och RUT-företag har också verksamheter i utsatta områden.

Att minska otryggheten är därför ett centralt inslag i ett gott företagsklimat. Anställningsbarheten hos boende ökar också om otryggheten minskar, då den psykiska hälsan påverkans av brottsutsatthet.

Almega föreslår därför att införa Botkyrkamodellen med upphandlade trygghetsväktare i hela Sverige. Det skulle skapa trygghet i de kommuner som idag inte upphandlar trygghetstjänster och skapa mer samhällsnytta i kommuner som upphandlar på ett annat sätt.