Hermodsmodellen kan skapa 86 000 fler SFI-platser, till samma kostnad

Granskningar av SFI missar ofta att oviljan att konkurrensutsätta kommunal SFI bidrar till kvalitetsproblem och höga kostnader. Almega föreslår därför att Hermodsmodellen – som innebär upphandlade, resultatstyrda utbildningsföretag – införs i all Sveriges SFI-utbildning. Då kan 86 000 fler SFI-platser frigöras och 42 500 fler elever nå målen för godkänt inom nuvarande SFI-budget.

Varje kommun väljer om SFI ska upphandlas eller utföras i egenregi. 70 procent av SFI-eleverna läser hos en kommunal utförare, vilket innebär att kommunerna har störst ansvar för utbildningarnas kvalitet. 

Skolverkets statistik visar att kvaliteten i SFI behöver höjas. Andelen som når målen för godkänt är oförändrat oacceptabelt låg– mellan 25 och 47 procent i de olika kurserna. Många kommuner har också så långa köer till SFI att de bryter mot skollagen.

När Hermods tog över SFI i en medelstor kommun höjdes andelen som slutförde studierna från 61 till 81 procent. Om Hermodsmodellen infördes i hela landet skulle det innebära att minst 42 500 fler SFI-elever kan nå målen för godkänt, med dagens omfattning på utbildningen.

Att Hermods lyckades höja andelen som godkänns beror på att företaget arbetar med en mer flexibel pedagogisk modell som möjliggör fler studieformer än bara katederundervisning. Denna modell höjer även kostnadseffektiviteten.

Hermods lyckades också med att öka antalet elever från 500 till 800. Samtidigt sjönk kostnaderna från 11 till 5 miljoner, vilket sparade 6 miljoner.

Att införa Hermodsmodellen i kommuner som idag inte upphandlar SFI kan leda till att 61 000 fler platser frigörs och över 1 miljard sparas. Om denna besparing används till att köpa fler SFI-platser uppgår det totala antalet möjliga nya platser till 86 000 fler.

Effekterna uppstår dock inte automatiskt, utan mycket handlar om hur upphandlingarna utformas. Fokus måste vara på resultatstyrning och kvalitetsuppföljning. Dessutom behövs fler kundvalsmodeller, som i Nacka, vilket stärker möjligheterna för långsiktiga, seriösa aktörer samt förutsättningarna för medarbetare och elever. Almega föreslår därför att Hermodsmodellen införs i all Sveriges SFI-utbildning.