Inför 2016 förstärks inriktningen och de gemensamma målen för Almegas verksamhet. Med tydligare mål, utpekade fokusområden och med bättre uppföljning ska Almegas medlemsnytta och genomslag öka.

Under 2016 kommer vårt arbete inriktas mot tre tydliga mål, som vi når genom att arbeta med ett antal utpekade fokusområden. Avtalsrörelsen 2016 kommer att engagera och involvera många medarbetare och alla förhandlare, liksom många av Almegaförbundens förtroendevalda i styrelser och förhandlingsdelegationer. Parallellt med det kommer Almegas gemensamma påverkansarbete bli mer fokuserat och inriktas på att påverka i ett antal utvalda frågor, som bidrar till tjänsteföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Trots att vi vet att omkring 80 procent av alla nya jobb de senaste årtiondena skapats inom tjänstebranscherna så är kunskapen om både de kunskapsintensiva och serviceintensiva tjänsteföretagens betydelse för jobbskapandet, tillväxten och den svenska ekonomin alltför låg både bland allmänhet, viktiga opinionsbildare och hos många politiska beslutsfattare.

Från och med 2016 kommer Almega förstärka sitt fokus på att förtydliga och höja sin medlemsnytta. Därför kommer vi under året påbörja en kraftfull digital satsning, där vi utvecklar digitala kanaler och digitala tjänster som utgår från medlemsföretagens behov och samtidigt effektiviserar vårt sätt att arbeta. Genom att använda den moderna tekniken kan vi både höja värdet i våra tjänster och förbättra vår tillgänglighet i de kanaler som passar medlemsföretagens behov. Det ska vara lätt att göra rätt för den arbetsgivare som är medlem i Almega.

2016 ökar vi takten i omställningen från mer reaktiv medlemsinlösning till proaktiv försäljning av medlemskap i Almegas förbund och branscher. Vi ska även framöver sträva efter att fånga de nya, framväxande tjänstebranscherna genom att möta deras behov, och vara tjänsteföretagens samlade och starka röst i debatten.

Det arbete som påbörjats 2015 med att modernisera och effektivisera vår verksamhet kommer fortsätta och förstärkas under 2016. Det större arbete med Strategi 2020, som genomförts under hösten 2015 och involverat alla medarbetare och många förtroendevalda i Almegas förbund och branscher, kommer leda till en av Almegas styrelse beslutad långsiktig strategi för Almega, som kommer följas av konkreta åtgärder för att utveckla vårt ledar- och medarbetarskap, för att förtydliga och förstärka medlemsnyttan, för att öka vår kostnadseffektivitet och för att påverka mer för tjänsteföretagens bästa.

Almega ska vara det självklara förstahandsvalet för tjänsteföretag, genom att erbjuda den bästa medlemsservicen, de bästa kollektivavtalen och den största medlemsnyttan.

Ladda ner hela verksamhetsplanen i PDF-format