Branschen Järnvägsinfrastruktur representerar företag som bedriver järnvägsinfrastrukturarbeten vid nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service och reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbanor och därmed sammanhängande verksamheter.

Branschen för företag som bedriver järnvägsinfrastruktur

Almega - järnvägsinfrastrukturföretagens arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv - erbjuder medlemsföretagen bästa kompetens, service och utvecklingskraft i arbetsgivarfrågor. Almega arbetar för att lönebildningen ska ske i företagen under likartade former för samtliga medarbetare med allmänna anställningsvillkor anpassade till företagen. Som medlem har du alltid tillgång till aktuell arbetsgivarinformation på webben.

Medlemmar

Medlemmar är företag som utför järnvägsinfrastrukturarbeten såsom arbeten vid nyanläggande, byggande, drift och underhåll, service och reparation av järnvägar, spårvägar och tunnelbanor och därmed sammanhängande verksamheter. Exempel på arbeten är inom de s k BEST-yrkena.

Branschfrågor
Järnvägsinfrastrukturföretagen har ett nära samarbete med Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, som är en förening som tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader.  Under år 2013 prioriterar FSJ arbetet med fungerande marknad, säkerhet, kompetensförsörjning, forskning och utveckling samt påverkansfrågor. Läs mer om FSJ på www.fsj.se.

Styrelse

Följande ledamöter ingår i branschstyrelsen järnvägsinfrastruktur:

Torgny Johnsson, Infranord AB
Nils-Göran Eriksson, Infranord AB
Anders Wessmark, Infranord AB

Branschstyrelsen arbetar för att tillvara branschens intressen i arbetsgivarfrågor och består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen väljs av medlemsföretagen i branschen på ett årsmöte. Styrelsen utgör förhandlingsdelegation vid branschavtalsförhandlingar om löner och allmänna anställningsvillkor.

Kollektivavtal
Branschens kollektivavtal är ett medarbetaravtal med samma innehåll för alla grupper av anställda. Avtalet träffas med SEKO, Fackförbundet ST, SACO-TJ, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.