Strax före jul klubbade styrelsen för Almega den budget och den verksamhetsplan som vi kommer arbeta efter under 2016. En röd tråd genom båda dessa dokument är att stärka vårt fokus, skapa en ännu större medlemsnytta och arbeta på ett sådant sätt att vi kan påverka ännu mer, för tjänsteföretagens bästa.

bild på Anna-Karin Hatt, VD för Almega
Anna-Karin Hatt, VD Almega

2016 kommer den gemensamma verksamheten i Almega inriktas på att nå tre övergripande mål:

  • Almega bidrar till att utveckla medlemsföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft
  • Almega är det självklara förstahandsvalet för tjänsteföretag
  • Almega är en attraktiv arbetsgivare med en effektiv och modern organisation

Under året kommer många av Almegas medarbetare och många av våra förtroendevalda, i styrelser och förhandlingsdelegationer, bli engagerade och involverade i den stora och viktiga avtalsrörelse som nu har inletts och kommer pågå under större delen av året. För Almegas del kommer våra förbund och våra förhandlare omförhandla samtliga kollektivavtal på våra sammanlagt 130 kollektivavtalsområden. I det arbetet är ett viktigt, överordnat mål att kunna sluta avtal som bidrar till ökad lönsamhet och konkurrenskraft för våra medlemsföretag.

Parallellt med det kommer Almegas gemensamma påverkansarbete under 2016 bli mer fokuserat och inriktas på att påverka i ett antal utvalda frågor, som bidrar till tjänsteföretagens tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Vi kommer fortsätta vårt arbete för att öka kunskapen om tjänstesektorns samhällsnytta. Vi kommer intensifiera vårt arbete för att få en arbetsrätt som passar 2000-talet. Vi kommer fortsätta bidra med konkreta förslag som kortar vägen till jobb och förbättrar integrationen. Och vi kommer fortsätta arbeta med frågor som rör offentlig upphandling, både för att höja kunskapen om upphandlingsinstrumentet bland beslutsfattare men också för att få till stånd förenklingar och förhindra oönskade förändringar av upphandlingsregelverket.

En viktig ledstjärna för mig och hela Almega är att leverera ännu större medlemsnytta. Därför kommer vi under året påbörja en kraftfull digital satsning, där vi utvecklar digitala kanaler och digitala tjänster som utgår från de behov som ni medlemsföretagen har, samtidigt som vi effektiviserar vårt sätt att arbeta. Genom att använda den moderna tekniken vill vi både höja värdet i våra tjänster och förbättra vår tillgänglighet i de kanaler som passar er bäst. Det ska vara lätt att göra rätt för den arbetsgivare som är medlem i något av Almegas förbund.

2016 ska vi också öka takten i omställningen från mer reaktiv medlemsinlösning till proaktiv försäljning av medlemskap i Almegas förbund och branscher. Och vi kommer även framöver sträva efter att fånga de nya, framväxande tjänstebranscherna genom att möta deras behov, och vara tjänsteföretagens samlade och starka röst i debatten.

Det arbete som påbörjats 2015 med att modernisera och effektivisera vår verksamhet kommer fortsätta och förstärkas under 2016. Min, styrelsens och hela ledningens ledstjärna, är att Almega ska vara det självklara förstahandsvalet för tjänsteföretag, genom att erbjuda den bästa medlemsservicen, de bästa kollektivavtalen och den största medlemsnyttan, med utgångspunkt i det enskilda medlemsföretagets behov.

Jag hoppas att du under året kommer märka att vi kommer fortsätta ta flera viktiga steg för att förstärka det!

Anna-Karin Hatt
VD Almega AB