Hej,

Jag vill börja med att önska er alla en god fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni haft en skön julledighet med möjlighet till att ladda batterierna ordentligt, inför de utmaningar som väntar er under det nya året.

2016 blev som ni vet mitt första hela kalenderår som VD för Almega – ett år som var både lärorikt, omväxlande och otroligt innehållsrikt.

Tidigt efter att jag hade tillträtt som VD, hösten 2015, fick jag styrelsens uppdrag att genomföra ett strategiarbete för att tillsammans med resten av ledningen, våra duktiga medarbetare och i dialog med många huvudmän i våra förbund och branscher arbeta fram en tydlig och långsiktig strategi för Almega. Och som jag beskrev för er i höstas landade det arbetet i september i Almegas Strategi 2020.

Just nu är vi i full gång med att påbörja förverkligandet av den strategin. På basis av de omvärldsförändringar vi pekat ut, som är så viktiga för oss och för tjänsteföretagen att vi måste ta hänsyn till dem, har vi slagit fast en målbild som innebär att Almega till 2020 ska vara:

  • Tjänsteföretagens starka röst i samhällsdebatten
  • Den moderna arbetsgivarorganisationen som leder utvecklingen av den svenska arbetsmarknadsmodellen och framtidens avtal
  • Tjänsteföretagens självklara förstahandsval

För att ta oss hela vägen dit behöver vi utveckla Almega. Det utvecklingsarbetet satte vi igång redan under hösten 2016, och det intensifieras nu under 2017. Arbetet kommer bedrivas inom våra sju strategiska utvecklingsområden, och i verksamhetsplanen för 2017 som följer med detta Almeganytt(länk) har vi prioriterat ett antal delprojekt inom vart och ett av dessa strategiska utvecklingsområden.

Principöverenskommelsen om Flexpension i tjänsteföretag in i nästa fas

En av frågorna jag och Almega prioriterade mycket högt under 2016 var att försöka hitta en lösning som passar tjänsteföretagen när det gäller frågan om flexpension. I december månads Almeganytt berättade jag för er om den Principöverenskommelse som träffades mellan Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer den 11 november. En principöverenskommelse i åtta delar som syftar till att få till ett bättre samarbete med våra fackliga motparter så att vi tillsammans kan lägga kraften på att utveckla våra gemensamma kollektivavtal, så att de passar dagens och morgondagens tjänsteföretag. Samtidigt som vi vill försöka lösa frågan utan att behöva gå in i en ny uppslitande konflikt just i den här frågan, i den kommande avtalsrörelsen som snart drar igång.

Precis innan jul blev det klart att Principöverenskommelsen kunde gå in i nästa fas, helt enligt den tidplan som slogs fast i samband med att principöverenskommelsen slöts. De fyra arbetsgrupper som tillsattes i november blev färdiga med sitt arbete strax före jul, och de har nu avrapporterat sitt resultat till ledningarna för Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Nu diskuteras och värderas helhetspaketet internt i respektive organisation och avtalsdelegation, och inom kort räknar vi med att kunna avgöra om vi kan ta processen vidare till nästa steg, som i så fall innebär att avtalsvisa förhandlingar om detta helhetspaket ska genomföras före det att den ordinarie avtalsrörelsen för 2017 drar igång. Självklart kommer jag återkomma till detta i kommande Almeganytt.

Här kan du läsa mer om Principöverenskommelsen om Flexpension i Tjänsteföretag.

Det påverkanspolitiska året 2017

Också det påverkanspolitiska året 2017 kommer att bli viktigt och intensivt för Almega och förbunden inom Almega. Vid sidan av att vi kommer accelerera arbetet med att sprida kunskap om tjänstesektorns samhällsnytta har vi valt ett par prioriterade områden som vi vet är väldigt viktiga för många av våra medlemsföretag, och som samtidigt för oss närmre vårt mål i Strategi 2020, att vara tjänsteföretagens starka röst i samhällsdebatten:

Trots att statistiken hävdar att det finns gott om tillgänglig arbetskraft vet vi att kompetensförsörjning ett av de allvarligaste, och allt allvarligare, tillväxthindren för kunskapsintensiva tjänsteföretag. Därför kommer vi fortsätta fokusera en hel del av vårt påverkansarbete på kompetensförsörjningsfrågan, däribland frågan om goda möjligheter till kompetensinvandring.

Självklart står också arbetet med att stoppa försöken att försämra förutsättningarna för företagande i välfärden mycket högt upp på vår agenda. Inom det området kommer vi bland annat att - i nära samarbete med Vårdföretagarna, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv - fokusera på att lägga fram förslag som istället sätter fokus på reformer som utvecklar och höjer kvaliteten i all offentligt finansierad välfärdsverksamhet.

Vi kommer också fortsätta att arbeta med frågan om offentliga upphandlingar. Som ni säkert noterat har Almega under en längre tid bedrivit ett mycket omfattande påverkansarbete för att stoppa regeringens förslag om att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar, eftersom det förslag man lagt hotade att trasa sönder den svenska kollektivavtals- och arbetsmarknadsmodellen. Strax före jul blev det klart att regeringens förslag inte kommer bli verklighet, men sannolikt är frågan inte avgjord för gott, varför vi  kommer fortsätta vårt arbete både för att bevaka att inte nya skadliga regler beslutas av Riksdagen, men också för att istället försöka sätta fokus på hur god offentlig upphandling kan ge skattebetalarna bra tjänster och samtidigt leda till att vi utvecklar mer innovativa företag.

Slutligen vill jag också nämna skattefrågan, som blir allt viktigare för varje dag som går, och som vi kommer börja sätta mer tryck på under 2017. För faktum är att de företag och branscher som är Sveriges framtid, och som skapar flest nya jobb, är de som beskattas hårdast idag. Sverige har ett gammalmodigt skattesystem med oerhört hög beskattning på arbete, som håller tillbaka de kunskapsintensiva tjänstebranscher som kan skapa nya jobb och välfärd. Därför behöver Sverige en skattereform som leder till ett skattesystem som utgår från hur näringslivet och samhället ser ut idag. Tjänsteekonomin behöver skatter som kan ge tillväxt, och lägre skatt på arbete.

Och med det, och årets första Almeganytt, vill jag passa på att önska er alla en riktigt god fortsättning på 2017. Vi har som ni ser många anledningar till att kavla upp ärmarna och ta oss an de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss!

Allt gott,

Anna-Karin Hatt

VD för Almega