Under våren skrev jag flera gånger till er om den flexpensionsfråga som under en längre tid varit en konfliktfråga mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer å ena sidan och förbunden inom Almega å andra. Från vår sida har vi varit angelägna om att lösa frågan men göra det på ett sätt som passar tjänsteföretagen, deras medarbetare och förutsättningar, vilket kräver en mer individuell utformning av flexpensionen.

Som du kanske sett i media har det därför sedan en tid tillbaka pågått förhandlingar mellan oss, Sveriges Ingenjörer och Unionen för att försöka lösa frågan innan avtalsförhandlingarna 2017 drar igång på allvar. Genom att göra det vill vi kunna komma till ett bättre samarbete med dessa fackliga motparter och tillsammans lägga kraften på att utveckla våra gemensamma avtal, så att de passar dagens och morgondagens tjänsteföretag. Lyckas vi med det kan vi också undvika en ny uppslitande konflikt i den frågan i den kommande avtalsrörelsen.

Principöverenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag

Förhandlingarna under hösten ledde fram till att Almega tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Unionen den 11 november kunde presentera en principöverenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag, som ska ses som ett viktigt första steg på väg mot en möjlig lösning av frågan. Principöverenskommelsen är ett paket som består av åtta delar där Flexpension i tjänsteföretag är en del. Alla delarna i paketet är ännu inte färdigförhandlade och just nu sitter fyra olika arbetsgrupper arbetar och förhandlar de delar som återstår. Dessa fyra arbetsgrupper ska vara klara med sina förslag den 15 december 2016, och därefter kommer vi som parter kunna ta ställning till och fatta beslut om vi kan acceptera helheten. Visar det sig att vi inte kan träffa överenskommelser på samtliga berörda avtalsområden faller principöverenskommelsen, men målsättningen och avsikten är att resultatet av förhandlingarna ska bli så pass bra att hela paketet kan antas på samtliga avtalsområden, genom kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen, Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsrörelsen 2017.

Vill du läsa mer om principöverenskommelsen och dess olika delar kan du göra det här.

Vill du läsa hur media rapporterat om principöverenskommelsen kan du läsa det på min VD-blogg.

Satsningen ”Vårt nya näringsliv” lanserad

I förra månadens Almeganytt beskrev jag Almegas Strategi 2020 för er.(länk) En av de tre positionerna vi pekar ut i den, och som vi ska nå till 2020, är att Almega ska vara den moderna arbetsgivarorganisationen, som leder utvecklingen av framtidens avtal och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Arbetet med att ta oss dit har redan börjat, och inte minst inför avtalsrörelsen 2017 kommer det märkas eftersom vi nu vi intensifierar vårt arbete med att driva idéutvecklingen kring en modernare arbetsmarknadsmodell och modernare avtal, under parollen Vårt nya näringsliv. Under den parollen kommer vi nu kommunicera fyra stora utmaningar som vi behöver möta i Avtal17:

  • avtal som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger vårt nya näringsliv möjlighet att skapa fler jobb i Sverige
  • sänkta trösklar in till arbetsmarknaden för att underlätta för unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, vilket förutsätter ingångslöner som skapar fler jobb
  • mer företags- och medarbetarnära lönebildning som ger tjänsteföretagen möjlighet att attrahera rätt kompetens
  • större flexibilitet i kollektivavtalen som ger tjänsteföretagen ökade möjligheter att möta förändringar i omvärlden

Vill du kan du följa och läsa mer om Vårt nya näringsliv på Almegas samlingssida.

Almegavinst i riksdagen om offentlig upphandling

När vi frågar er i våra medlemsföretag om vilka frågor som är viktigast för er kommer ofta offentlig upphandling högt upp. Och det är inte konstigt eftersom det på den offentliga marknaden för tjänsteföretag omsätts mer än 600 miljarder kronor årligen.

Under en längre tid har vi från Almega bedrivit ett mycket omfattande utbildnings- och påverkansarbete för att stoppa regeringens förslag om att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar. Bakgrunden är att det förslaget skulle äventyra den svenska arbetsmarknadsmodellen, eftersom det skulle ge myndigheter makt och möjlighet att ge sig in och klippa och klistra i våra kollektivavtal. Därför var det mycket glädjande när vi härom veckan kunde konstatera att Riksdagen valde att avslå regeringens förslag och istället besluta att införa nya Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, genom att bifalla den motion Allianspartierna lagt fram, där de hade tagit bort de olyckliga delarna om att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling.

I och med det har de delarna av propositionen fallit, vilket innebär att de krav som gick längre än vad EU-direktiven krävde inte kommer genomföras i Sverige. Däremot kommer det även framöver vara möjligt att, liksom idag, ställa arbetsrättsliga och andra sociala krav i offentlig upphandling, vilket Almega inte har något emot, så länge det inte hindrar seriösa företag från att delta i offentliga upphandlingar.

Från Almegas sida kommer vi fortsätta vårt arbete för att istället sätta fokus på hur resultaten genom den offentliga upphandlingen kan ge skattebetalarna bra tjänster och bidra till att vi utvecklar mer innovativa företag.

Reepalu-utredningen hotar valfriheten

Almega arbetar också intensivt med att stoppa försöken att försämra förutsättningarna för företagande i välfärden.

Som du säkert redan sett presenterade regeringens utredare Ilmar Reepalu den 8 november sin utredning med ett förslag om att införa ett tak på vinstuttag på sju procent på ägarens insatta kapital, plus statslåneräntan. Redan samma morgon kommenterade vi från Almega utredningens förslag och som ett av flera exempel kan nämnas att jag också medverkade i TV4 Nyheterna i en debatt mot Vänsterpartiets Ulla Andersson i frågan veckan innan.

Vår syn på utredningens förslag är att det är ett felaktigt och farligt förslag. Om förslaget skulle genomföras skulle det innebära ett dråpslag mot välfärdsföretag och mot valfriheten i skolan, vården och omsorgen. Och förslaget skulle – om det genomförs – inte heller på något sätt leda till högre kvalitet, bara till färre alternativ för medborgarna att välja på i välfärden.

Från Almegas sida är vi väldigt tydliga. Dålig kvalitet ska inte accepteras i någon välfärdsverksamhet, vare sig offentligt eller privat driven. Därför kommer vi att, i nära samarbete med Vårdföretagarna, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv, fortsätta att fokusera på att lägga fram förslag som istället sätter fokus på reformer som utvecklar och höjer kvaliteten i all offentligt finansierad välfärdsverksamhet.

Jag kan garantera er att arbetet i den här viktiga frågan kommer att fortsätta under resten av det här året men också efter jul- och nyårshelgerna. Och den kommer som av en händelse vara en av de mest prioriterade för oss inom Almega när vi startar det nya året efter helgerna.

Men innan vi tar oss an det, och alla andra utmaningar som tillhör 2017, vill jag passa på att, när det blir dags för det, önska er riktigt sköna helger med lediga och rofyllda stunder. Se till att ladda batterierna ordentligt, för en innehållsrik vinter och vår lär vänta oss alla när vi är tillbaka på det nya året igen!

Stort tack för det här året och med hopp om ett riktigt Gott Nytt 2017!

Anna-Karin Hatt

VD, Almega