Lön

Lön och diskriminering

Lön får inte sättas på ett diskriminerande sätt. Det betyder att ingen ska få sämre lön eller löne­utveckling p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

En arbetsgivare är skyldig att motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. En arbetsgivare är också skyldig att varje år kartlägga och analysera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De som är föräldralediga under lönerevisionen ska ges löneökning utifrån de bedömningar som gällde innan ledigheten. Det är en bra ordning, lönesättande chef vet ju normalt vad de går för.

Även om det inte förekommer medveten diskriminering så kan det finnas strukturella eller traditionella hinder som behöver tas tag i. Generella löneökningar och individgarantier konserverar den rådande strukturen och är således dåliga för jämställdheten. Målet måste vara att både öka jämställdheten och löneskillnaderna.