EU

Kompetensförsörjning för en framgångsrik tjänstesektor

För att svenska och europeiska företag ska vara konkurrenskraftiga måste arbetstagare kunna röra sig fritt inom EU. Ökade regleringar gör det svårt att hitta rätt kompetens.

Kompetenskrisen är det största hindret för svenska tjänste­företag att växa. Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. När det gäller datakonsulter uppger så många som 57 procent av företagen att brist på arbetskraft är det främsta tillväxthindret. Att begränsa rörligheten för kompetens och talanger inom EU är särskilt bekymmersamt eftersom att den mer avancerade tjänsteproduktionen flyttar dit kompetensen finns.

Exportinriktade tjänste­företag möter en ökande konkurrens från utländska producenter, särskilt bland it-, teknikkonsult- och arkitekttjänster. Högre efterfrågan leder till rekryteringsbehov, men eftersom företagen har svårt att hitta rätt kompetens i Sverige leder det till outsourcing av produktion snarare än till ny­anställningar och löneglidning som det gjort vid tidigare högkonjunkturer. Produktion flyttas antingen till dotterbolag eller helt enkelt genom att outsourca till andra företag.

Regleringar hotar kompetensförsörjningen

Det nya utstationeringsdirektivet och flera av de förslag som presenterats baserade på den sociala pelaren begränsar kompetensförsörjningen och försämrar enskilda människors möjligheter till sysselsättning.
EU måste skapa goda förutsättningar för kunskapsintensiva tjänste­företag att rekrytera rätt kompetens, genom att förbättra rörligheten för tjänster, arbetstagare och studenter, förenkla erkännandet av utbildnings- och examensbevis från skolor och högre utbildning och genom att öka investeringar i utbildning.

Ökad rörlighet för bättre kompetensförsörjning

Rörligheten av tjänster och personer måste underlättas. Missmatchningen är en stor utmaning både i Sverige och inom EU och det leder till sämre kompetensförsörjning och ökad arbetslöshet. Anställningsfrihet och rörlighet för personer är grundläggande för att företagen ska få tag i rätt kompetens.

Många hinder finns kvar. De nästan 800 reglerade yrkesstandarder som finns i Europas tjänstesektor, försvårar både kompetensförsörjning och tjänstehandel, eftersom de sällan erkänns ömsesidigt mellan länder. Detta leder till att både företag och individer har svårt att komma in på marknaden i andra EU-länder.

Även arbetskrafts­invandring från tredje land är viktig. Migrationspolitiken får inte hindra talangattraktion till EU:s medlemsländer. EU:s blåkort, som ska underlätta för högkvalificerad arbetskraft att arbeta inom EU är för snävt och får inte bli den enda vägen in för kompetens­invandringen.

Almega vill att:

  • Rörligheten för människor inom EU förbättras. Anställningsfrihet och rörlighet för tjänster, arbetstagare och studenter är grundläggande och måste utvecklas snarare än begränsas för att företagen ska hitta den kompetens de behöver och fortsätta växa. Kompetenskrisen är stor i både Sverige och i resten av EU, vilket leder till att arbetslösheten är högre än den skulle kunnat vara.
  • EU måste bli bättre på att ömsesidigt erkänna utbildnings- och examensbevis från skolor och högre utbildning.
  • EU borde investera mer i forskning för att hjälpa kunskapsintensiva tjänste­företag att rekrytera rätt kompetens.

Läs vår rapport om Tjänsternas Europa