Kollektivavtal om lön

Löneavtal med angivet ökningsutrymme

Många löneavtal innehåller en siffra för löneökningar. Ibland anges siffran som en stupstock som gäller om man inte kommer överens om annat. Ibland anges den som en pott. Siffran är en kollektiv garanti som beräknas och fördelas mellan fackets medlemmar. Hur stor siffran är bestäms i förhandlingar utifrån det s.k. märket som bestäms av det första avtalet som träffas inom industrin.

Vissa avtal anger att fördelningen av ökningsutrymmet ska ske per arbetsplats. Det försvårar individuell lönesättning om fackets medlemmar är utspridda på flera arbetsplatser. Andra avtal anger att fördelningen ska ske över hela företaget vilket ökar möjligheten att använda lönen som drivkraft.

I tjänstemannaavtal är siffran angiven som en procentsats medan i arbetaravtalen är det ofta ett krontal. Att ange löneökningarna i krontal innebär en låglönesatsning. Ju lägre lönerna är desto högre blir den procentuella löneökningen.

Den siffra som anges i löne­avtalet har en stor påverkan på löneökningarna. Även om det är möjligt att komma överens om annat, och att löneökningen ska fördelas individuellt, så leder en angiven siffra till att löneökningarna jämnas ut. I Sverige har vi t.ex. värdens minsta lönespridning vilket betyder att möjligheten till löne­utveckling är mindre i Sverige än i andra länder.

Läs mer