Individuell lönesättning

Viktiga utgångspunkter

Företags- och medarbetarnära lönesättning underlättas om chefen och medarbetaren har samma utgångspunkter när det gäller hur lön sätts och påverkas. Här listas några sådana utgångspunkter:

  • Vår mentala bild av löne­utveckling som ett rakt streck måste förändras. Det finns inget förväntat snitt som alla kan förvänta sig att få.
  • Det är chefen som sätter lön. Men efter de regler som företaget bestämmer. Individens förhandlingsförmåga etc. ska inte påverka, lönesamtalet är ingen förhandling.
  • Lön är en del i feedbacken. Konstruktiv och ärlig feedback är ovärderlig. Att ge löneökning till någon som inte förtjänat det är snarare elakt än snällt.
  • Löneökningar handlar om att prioritera, vilket är att välja mellan bra saker. Att man inte själv får löneökning kan helt enkelt bero på att annat är mer prioriterat, och om det gynnar företaget är det bra för alla.
  • Löne­utveckling är tvådimensionellt. Lön ökar därför att det sker en personlig utveckling. Om det som påverka lön, t.ex. prestation, resultat och kompetens, inte ökat är det rimligt att lönen är oförändrad. Ingen vill betala mer för samma, och inflation är ingen grund för löneökning.
  • Det är positivt att inte är nöjd med sin löns storlek utan vill ha högre lön. Därmed är lönen en bra drivkraft för goda prestationer.
  • Det är viktigt att se och prata om hela lönen, inte enbart löneökningen. Löneökningen brukar få oproportionerlig stor uppmärksamheten.
  • I framtiden kommer variationen öka och likriktningen minska. Det betyder att det kommer bli större skillnader i löne­utveckling mellan olika tidpunkter, personer och företag.

Läs mer