Individuell lönesättning

Lönestruktur och lönekarriär

Lönestrukturen innebär att bestämma vad som är rimlig lön för olika roller på företaget. De som ska kunna påverka sin lön på likartat sätt kan tillhöra samma lönestruktursgrupp. Det handlar om att ta ställning till lönenivåer, lönespridning, lönerelationer och förhållandet till marknadslönen så att företaget kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Medlemmar i Almega får tillgång till lönestatistik som kan användas som underlag.

Lönestrukturen bidrar till att ge struktur i lönesättningen. Lönestrukturen ger också en översiktlig bild över vilka prioriteringar som behöver göras.

När lönestrukturen bestämts ger den en bild av varje medarbetares löneläge och lönekarriär. Lönekar­riären visar hur en enskild individs lön är tänkt att utvecklas över tiden i takt med att medarbetaren kompetens, prestation m.m. utvecklas i enlighet med helhetsbedömningen av lönekriterierna.