Individuell lönesättning

Lönesamtal

Lönesamtalet är en uppföljning av vad som hänt och hur medarbetaren lyckats i arbetet under det gångna året. I lönesamtalet redovisar chefen sin helhetsbedömning och motiverar den lön som sätts. Lönesamtalet är en del i all feedback som ges under året.

Lönesamtalet upplevs ofta som den svåraste delen i löneprocessen. För att det ska bli ett meningsfullt samtal behöver både chefen och medarbetaren vara väl förberedda. Samtalet underlättas också av att de har samma utgångspunkter.

Chefernas mandat att sätta lön måste vara tydligt. För att säkerställa att lönesättningen följer företagets lönepolicy och andra riktlinjer, och blir så konsekvent och enhetlig som möjligt, är det vanligt att överordnad chef granskar chefernas löneförslag. Även personalfunktionen har en viktig roll i att säkerställa kvaliteten i lönesättningen. Medarbetaren kanske inte blir nöjd med lönehöjningen, men ska förstå hur lönen sätts och kan påverkas i framtiden.