Flexpension för dig som arbetsgivare

Vad är flexpension i tjänste­företag? Vad innebär flexpension för dig som arbetsgivare? Här hittar du frågor och svar om flexpension.

Vad är Flexpension i Tjänste­företag?

Flexpension i Tjänste­företag innebär att en del av dina löneökningar avsätts till en kompletterande pensionspremie.  Avsättningen under 2017 är 0,2 % och kommer under 2018, beroende på lönerevisionsdatum i kollektivavtal, att öka till 0,4 %.

Genom ytterligare avsättningar i de centrala avtalen kommer den kompletterande premien att successivt höjas till maximalt 2 procent. I löneavtal utan angivna siffror för löneökningarna kan inte motsvarande avsättning göras från centrala löneökningstal. I stället får avsättningen hanteras individuellt i samband med lönesättningen.

Hur lång tid det kommer att ta innan flexpensionspremien är fullt utbyggd beror på resultatet av parternas förhandlingar framöver. Höjningen kommer att följa det som de märkessättande avtalen inom industrin avsätter till motsvarande pensionspremie med ett års fördröjning.

Hittills är följande höjningar bestämda

  • 1 november 2017 – premie till Flexpension om 0,2 % införs
  • Datumet för centrala löne­avtalets lönerevision 2018 – premien höjs med 0,2 procentenheter till totalt 0,4 %
  • Datumet för centrala löne­avtalets lönrevision 2020 – premien höjs med 0,3 procentenheter till totalt 0,7 % såvida inte annat överenskommes i avtalsförhandlingarna 2020.

Flexpension i Tjänste­företag innehåller även en möjlighet att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet. Den kompletterande pensionspremien och möjligheten att gå ned i tid kan användas oberoende av varandra.

Går det att avstå från flexpension?

Arbetsgivaren kan bestämma att anställda kan avstå från den kompletterande pensionspremien. De anställda som avstår får då istället sin fasta kontanta månadslön höjd med samma procentsats som den aktuella premien till flexpension – alltså vid införandet 0,2 %.

När du som arbetsgivare tillåter att de anställda kan avstå från flexpension är det den anställdes egna beslut att avstå. Att välja mellan pensionspremie och lön kan väcka en hel del frågor. Vi har bett Alecta räkna på vad det kan innebära att avstå i olika situationer. Beräkningarna ska ses som exempel som bygger på de antaganden som redovisas, inte som bindande löften över hur det faktiskt kommer att bli.

Följande tjänstemän kan avstå från Flexpension i Tjänste­företag

  • Nyanställda. Du som nyanställd kan lämna besked om att avstå flexpension tidigast från tillträdesdagen och senast två månader därefter. För dig som nyanställd kan anställnings­avtalet ange både lön plus avsättning till flexpension och lön om du avstår från flexpension. Valet att avstå måste dock göras av dig när tillträdandet skett. Med nyanställd menas att du som arbetstagare tillträder en ny anställning. Det kan vara både till en tjänst hos en arbetsgivare där du tidigare varit anställd eller till en ny arbetsgivare.
  • Du som fyller 25 år. Besked om att avstå från flexpension kan lämnas från det att du som anställd fyller 25 år och senast två månader därefter.
  • Ny i kollektiv­avtalet. Du som kommer in i kollektiv­avtalet via övergång av verksamhet, bolagsfusion eller genom att företaget tecknar kollektiv­avtalet kan lämna besked om att avstå från Flexpension i Tjänste­företag från det att flexpension börjar gälla och senast två månader därefter.

Kom ihåg! Möjligheten att avstå från Flexpension gäller bara en gång per anställning i samband med att du får Flexpension första gången.

Företaget kan bestämma att valet måste göras inom en viss, bara tiden ryms inom de ramar som följer av överens­kommelsen om Flexpension i Tjänste­företag och som anges ovan.

Ska premien till flexpension ingå i underlaget till framtida lönerevisioner?

Nej. Premien till flexpension ingår inte. Den lönehöjning som de som avstått fått ska däremot ingå.

Vad behöver arbetsgivare som tillåter valet göra?

Arbetsgivare som tillåter möjligheten att avstå från flexpension behöver på lämpligt sätt:

  1. Fråga de anställda hur de vill göra
  2. Dokumentera valet för dem som avstår
  3. Meddela Collectum vilka som avstått
  4. Hålla koll på vilka som avstått och inte så att lönejämförelser m.m. görs på ett relevant sätt.

Läs mer

Flexpension för dig som anställd

Ladda ned våra broschyrer

Läs mer på Collectums hemsida