Sänk trösklarna med HEM-avdraget

Trots att rut-avdraget fortsätter att växa finns det en stor jobb- och integrationspotential i att utöka rut-avdragets tjänsteomfång. Almega har därför med HEM-avdraget föreslagit att förenkla genom att ta bort den avgränsning som idag begränsar utbudet av hushållsnära tjänster.

I det fall samtliga tjänster som utförs i hushållet och konsumeras av hushållet inkluderas i skattereduktionen förväntas antalet sysselsatta inom hushållsnära tjänster öka med 11 000 personer utöver den befintliga tillväxten – vilket skulle innebära drygt 50 000 sysselsatta inom hushållsnära tjänster år 2020. Det öppnar upp för nya affärsidéer, företag och jobb som aldrig skulle komma till med dagens regler.

Förväntade effekter

  • 50 000 sysselsatta inom hushållsnära tjänster redan år 2020.
  • Minskat utanförskap. 75 procent av jobben i branschen går till personer som stått utanför arbetsmarknaden. Därtill är utlandsfödda överrepresenterade jämfört med övriga yrken.
  • Ökad andel kvinnliga företagare.
  • Ökade nivåer av kvinnors förvärvsarbete. Studier har visat hur rut-avdraget inneburit mindre hemarbete och mer förvärvsarbete för kvinnor i familjer som nyttjat rut-avdraget.

Väljarna gillar hushållsnära tjänster

Hela 81 procent av svenskarna har köpt eller kan tänka sig att köpa hushållsnära tjänster. Av dessa är så många som 66 procent positiva till HEM-avdraget. Undersökningar visar också att stödet för rut-avdraget är starkt oavsett partisympati – trots att Vänsterpartiet som enda riksdagsparti vill skrota rut-avdraget sade 52 procent av deras väljare att rut ska vara kvar, när de tillfrågades inför halveringen av avdraget. Högst stöd för avdraget fanns bland Allianspartierna, där mer än 90 procent av väljarna var positiva till avdraget, följt av Sverigedemokraterna (88 procent) och Socialdemokraterna (81 procent) och Miljöpartiet (71 procent).

Växande utanförskap

Sverige står inför ett akut problem. Idag tar det nio år innan hälften av alla nyanlända i Sverige får ett jobb. Det innebär en dyster framtid med stora konsekvenser för en stor del av de människor som flytt till Sverige undan krig och förföljelse. Konsekvenserna blir stora för såväl individen, som riskerar att fastna i utanförskap, som för samhället, där utanförskap skapar sociala problem och höjer kraven på den arbetande delen av befolkningen att försörja fler som står utanför arbetsmarknaden.

En fungerande arbetsmarknadsreform

Medan svensk arbetsmarknad har präglats av höga trösklar och resultatlösa reformer har rut-avdraget inneburit ett viktigt trendbrott. På tio år har rut-avdraget skapat mer än 25 000 riktiga jobb. Förutom att skapa nya jobb har rut-avdraget även bidragit till att minska utanförskapet. Hela 75 procent av branschens medarbetare var arbetslösa innan de fick ett jobb inom rut.

Att just skattereduktion för hushållsnära tjänster varit en särskilt framgångsrik arbetsmarknadsreform ligger till stor del i att det funnits en stor efterfrågan på tjänsterna men att prisnivån, som följd av höga skatter på arbetade timmar, inneburit att få haft råd att köpa serviceintensiva tjänster privat. Därutöver är systemet enkelt – företagen kan anställa precis som vanligt, utan särskilda anställningsformer och krångliga subventioner för varje medarbetare.

Politiska signaler påverkar branschen

De stora negativa effekter som följde halveringen av rut-avdraget under första halvan av 2016 stod inte nödvändigtvis i proportion till de faktiska förändringarna, istället var det de politiska signalerna som avspeglades i den uteblivna tillväxten. Samma sak kan sannolikt sägas om effekterna av vidgningen av rut-avdraget. Trots att vidgningen blott innebar ett nytt tjänsteinnehåll så växte de traditionella rut-tjänsterna i tidigare sällan skådad takt – och det gäller än idag. Hittills i år har avdraget ökat med 32 procent, och om det fortsätter i samma takt resten av 2017 kan vi uppskatta antalet sysselsatta inom hemstädning till 30 000 – en siffra som för tio år sedan bara uppgick ett par hundra.

 

Kontaktperson