Viktiga nyheter inför 2013

Här hittar du några arbetsrättsliga lagändringar från 1 januari 2013 och andra nyheter från bl a Försäkringskassan och Skatteverket inför 2013.

Ny lag om uthyrning av arbetstagare (Uthyrningslagen) och ändring i lagen om utstationering av arbetstagare.

Den 1 januari 2013 börjar en ny lag om uthyrning av arbetstagare att gälla. Lagen gäller både för den som hyr ut (bemanningsföretaget) och den som hyr in (kundföretaget).

Från och med den 1 januari 2013 ges utstationerade uthyrda arbetstagare ett förstärkt skydd i fråga om deras arbets- och anställningsvillkor. Tanken är att det ska uppnås genom en möjlighet för svenska arbetstagarorganisationer att, ytterst genom stridsåtgärder, kräva villkor som följer av kollektivavtal.
Läs mer på regeringen.se: Lag om uthyrning av arbetstagare

Arbetsgivaravgiften för 2013

Se arbetsgivaravgifter för 2013 där den totala summan är samma procentsats som 2012 men mindre skillnader inom de olika områden den baseras på.
Läs mer på Skatteverkets hemsida: Arbetsgivaravgifter

Basbeloppen för 2013

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för 2013.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida: Aktuella belopp 2013

Försäkringar för arbetsmarknaden

Information avseende försäkringspremierna på arbetsmarknaden som gäller för 2013 finns att läsa i Arbetsgivarguiden under Pension & Försäkringar.

Utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

Det förbud mot åldersdiskriminering som idag finns i diskrimineringslagen inom arbetslivs- och utbildningsområdena utökas till att även gälla fler samhällsområden. Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas den 1 januari 2013 till fler samhällsområden såsom; varor, tjänster, bostäder, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning. Det ska dock finnas undantag från förbuden. På samtliga områden föreslås att förbudet inte ska hindra tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder.  Försäkringstjänster ska även undantas.
Läs mer på regeringen.se: Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (prop. 2011/12:159)

Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering:

Ändringar till följd av Försäkringskassans förslag för minskat krångel.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida:

  • Höjd grundnivå inom föräldrapenningen
    Grundnivån inom föräldrapenningen höjs fr o m den 1 januari 2013. Detta är en av reglerna som ändras till följd av Försäkringskassans ”antikrångelarbete”. Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 180 kronor/dag till 225 kronor/dag från och med den 1 januari 2013.
  • VAB-intyget tas bort
    VAB-intyget tas bort från årsskiftet. Detta är en av reglerna som ändras till följd av Försäkringskassans ”antikrångelarbete”. Kravet på att lämna intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning tas bort och detta innebär att en förälder som ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte fyllt 12 år inte längre behöver lämna intyg om barnets frånvaro till Försäkringskassan.
  • Karensdag för egenföretagare
    Fr o m den 1 januari 2013 har egenföretagare en möjlighet att välja en karenstid på 1 dag i sjukförsäkringen. Detta är en av reglerna som ändras till följd av Försäkringskassans ”antikrångelarbete”. Som reglerna ser ut idag kan en försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och betalar egenavgift som egenföretagare anmäla till Försäkringskassan att denne vill ha sjukpenning med en karenstid på 14, 30, 60 eller 90 dagar. Om karenstiden inte anmäls gäller huvudregeln att sjukpenning som motsvarar inkomst av annat förvärvsarbete inte lämnas under de sju första dagarna i en sjukperiod. Från och med den 1 januari 2013 ska nu egenföretagare kunna välja karenstid på en dag i sjukförsäkringen.

Nya utlandstraktamenten för 2013

Inför 2013 använder Skatteverket en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen.
Läs mer på Skatteverkets hemsida: Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013