Viktig information rörande lönestatistik 2013

I dagarna kommer ni att få brev från Svenskt Näringsliv angående skyldigheten att rapportera in löner m.m. I regel är det varje företag som har minst 10 anställda eller fler som är skyldig att rapportera in löneuppgifterna för sina anställda. Brevet innehåller information om tillvägagångssättet för inrapportering och var ni kan ställa frågor om hur inrapporteringen ska gå till.

Brevet skickas till företagets VD eller den medarbetare som anmälts som mottagare av sådan information. Det är viktigt för oss att medlemsföretagen rapporterar in lönerna korrekt. Korrekta löneuppgifter innebär en möjlighet för oss att få arbetstagarorganisationerna att blir mer positiva till att träffa moderna löneavtal, utan löneökningar i procentsatser och individgarantier. Genom korrekt lönestatistik kan parterna följa löneutvecklingen för branscher och yrkesgrupper.

Det är således angeläget att företagen lämnar in statistikuppgifter för 2013 och att uppgifterna som ni lämnar in är korrekta och riktiga.

Av informationen från Svenskt Näringsliv framgår att företagen ska inrapportera lönerna på en särskild hemsida, www.rapporteraloner.se. Det är företaget AON Hewitt AB som fått uppdraget att samla in och behandla uppgifterna. Till dem kan ni också vända er när det gäller allmänna frågor kring inrapporteringen. Journumret till Hewitt är 08–505 55 950 och mejladressen är medstat@hewitt.com. Frågor rörande yrkeskoder (både NYK och SSYK) hänvisas till oss på Almega Tjänsteföretagen (se nedan för kontaktuppgifter).

Det understryks att företagen, om det är möjligt, i första hand ska använda sig av de lämpliga 6-siffriga yrkeskoderna. För övriga yrkesgrupper ska normalt de 4-siffriga SSYK koderna användas, d.v.s. de som avslutas med 00.

Lönestatistiken baseras på lönerna i september. Insamling sker i oktober och sista dag för inlämning av lönestatistiken är den 8 november 2013. 2013 års lönestatistik för tjänstemän inom Almega Tjänsteföretagen kommer presenteras i form av en statistikpublikation (Tjänstemannalöner 2013) som ska finnas tillgänglig på hemsidan från och med mars/april 2014. Därutöver kommer det att finnas ett antal sammanställningar och rapporter som utarbetas för Almega i sin helhet. I regel brukar vi ha de första siffrorna från och med början på februari och kan redovisa statistiken i börja på mars. Statistiken kommer att finnas tillgänglig på almega.se så snart den är klar.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss!