Viktig information rörande Lönestatistik 2013

I dagarna kommer ni att få ett brev från Svenskt Näringsliv som uppmanar er att rapportera in era medarbetares löner inför sammanställning av lönestatistiken på friskolornas område. Brevet innehåller information om tillvägagångssättet för inrapportering och var ni kan ställa frågor om hur inrapporteringen ska gå till.

Brevet skickas till företagets VD eller den medarbetare som anmälts som mottagare av sådan information. Det är viktigt för oss att medlemsföretagen rapporterar in lönerna korrekt. Korrekta löneuppgifter innebär en möjlighet för oss att få arbetstagarorganisationerna att blir mer positiva till att träffa moderna löneavtal, utan löneökningar i procentsatser och individgarantier. Genom korrekt lönestatistik kan parterna bevaka löneutvecklingen för branscher och yrkesgrupper.

Det är således angeläget att företagen lämna in statistikuppgifter för 2013 och att uppgifterna som ni lämnar in är korrekta och riktiga.

Av informationen från Svenskt Näringsliv framgår att företagen ska inrapportera lönerna på en särskild hemsida. www.rapporteraloner.se. Det är företaget Hewitt Associates AB som fått uppdraget att samla in och behandla uppgifterna. Till dem kan ni också vända er när det gäller praktiska frågor kring inrapporteringen samt frågor rörande 4-siffriga SSYK-koderna. Journumret till Hewitt är 08–505 55 950 och mejladressen är medstat@hewitt.com.

Lönestatistiken baseras på lönerna i september. Insamling sker i oktober och sista dag för inlämning av lönestatistiken är den sista veckan i oktober/november 2013. Lönestatistiken kommer att presenteras i form av en Marknadslöneinformation (MLI-Skolor och förskolor) som ska finnas tillgänglig på hemsidan från och med mars/april 2014. Därutöver kommer det att finnas ett antal sammanställningar och rapporter som utarbetas för Almega i sin helhet. I regel brukar vi ha de första siffrorna från och med början på februari och kan redovisa statistiken i börja på mars. Statistiken kommer att finnas tillgänglig på almega.se så snart den är klar.

Det understryks att företagen, om det är möjligt, i första hand ska använda sig av de lämpliga 6-siffriga yrkeskoderna. För övriga yrkesgrupper ska normalt de 4-siffriga SSYK koderna användas, d.v.s. de som avslutas med 00.

Vid en analys av föregående års lönestatistik har det upptäckts att en hel del medarbetare har rapporterats på fel yrkeskod. Det gäller följande tre yrkesgrupper;

233000 Grundskollärare
331000 Förskollärare och fritidspedagoger
513100 Barnskötare m fl.

Ingen ska rapporteras in under dessa koder utan en uppdelning ska ske enligt följande;

233000 ”Grundskollärare” delas upp i följande:
233005 Grundskollärare, årskurs 1-7
233010 Grundskollärare, årskurs 4-9

331000 ”Förskollärare och fritidspedagoger” delas upp i följande:
331005 Förskollärare
331010 Fritidspedagoger

513100 ”Barnskötare m fl”. delas upp i följande:
513105 Elevassistent
513110 Barnskötare

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss!

Med vänlig hälsning

Linn Bentley och Gunnar Järsjö