Tillämpning av garantiregel i bemanningsavtalet för arbetare

I kollektivavtal den 14 oktober 2012 kom parterna överens om att ersätta de tidigare gällande reglerna om garantilön och med nya regler om en Garanti fastställd i kronor per timme. Garanti under outbokad tid gäller från den 1 maj 2013.

Vissa tolkningsproblem uppstod efter det att avtalet tecknades. Dessa löstes genom en Tolkningsöverenskommelse den 3 april 2013, se bilaga. Nedan informerar vi om både avtalet och Tolkningsöverenskommelsen.

Garantin ska ge ersättning för de timmar arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för arbete men då inget arbete har kunnat beordras.

För varje timme då arbetstagaren är tillgänglig och outbokad, utges en ersättning om lägst 100 kr per timme, för kvalificerad yrkesarbetare 108 kr per timme, i högst åtta timmar per dag.

Beräkning av Garanti görs med utgångspunkt från den faktiska arbetstiden i en kalendermånad, se bilaga 2. Denna beräknas som åtta timmar fem dagar i veckan, måndag till fredag. Om helgdag infaller under måndag till fredag räknas denna dag inte in i den faktiska arbetstiden för månaden. För helgdagen utges ingen Garanti, helgdag ersätts enligt särskilda regler om helglön, se avtalets § 11, och särskild information.

Lön för arbetad tid och Garanti utges maximalt för den under kalender-månaden faktiskt möjliga arbetstiden. För arbetstagare som inte erhållit lön under utbokad tid för kalendermånadens faktiska arbetstid utges Garanti för outbokad tid med maximalt 8 timmar per dygn och motsvarande maximalt kalendermånadens faktiska arbetstid. Vid beräkning av arbetad tid så ska enbart ordinarie arbetstid tas med i beräkningen. Eventuell övertid ska inte räknas in i den arbetade tiden.

Exempel 1:
En arbetstagare har arbetat 170 timmar i augusti 2013 som har en faktisk arbetstid om 176 timmar. Arbetstagaren är outbokad en dag. Garantin för denna dag blir då 176 – 170 = 6 timmar.


Garantin betalas även för tid då arbetstagaren arbetar på bemannings-företaget eller deltar i beordrad utbildning.

Exempel 2:
Augusti månad 2013 har 22 arbetsdagar, måndag till fredag, faktisk arbetstid i månaden är då 176 timmar. En arbetstagare är utbokad under perioden 1 augusti – 9 augusti samt den 19 augusti – 30 augusti och arbetar 8 timmar per dag. Arbetstagaren är outbokad 12 augusti – 16 augusti.

Garanti betalas under perioden måndagen den 12 augusti – fredagen den 16 augusti d v s för 5 dygn. Garantin för augusti blir då: 5 x 8 timmar x 100 kr = 4 000 kr för övriga eller 5 x 8 timmar x 108 kr = 4 320 kr för kvalificerad yrkesarbetare.Utbokning
En arbetsgivare kan beordra en arbetstagare att utföra arbete hos en kund, en utbokning. Arbetsgivaren avgör för vilken tid en arbetstagare bokas ut. Under en utbokning kan arbetsgivaren avbryta denna för en annan utbokning eller för att arbetstagaren ska vara tillgänglig för annat arbete. En utbokning kan följa på en annan, hos samma kund eller hos en annan kund.

Det är alltid den bemanningsanställdes arbetsgivare som leder och fördelar arbetet vad avser utbokningar. Ett kundföretag kan avbeställa ett uppdrag men kan aldrig boka av en arbetstagare.

Garantin är den lägsta lönen som företaget kan betala en arbetstagare för arbete under utbokad tid. För arbetstagare som den 30 april år 2013 hade en personlig lön ska denna, så länge anställningen består, utgöra den lägsta lönen under utbokad tid.


Tillgänglighet
Om en arbetstagare inte är beordrad att utför arbete hos kund är han/hon outbokad. Om arbetstagaren inte är utbokad ska han/hon vara tillgänglig för utbokning. Tiden då en arbetstagare ska vara tillgänglig bestäms av arbetsgivaren inom de ramar som anges i avtalets § 3 mom 5.

Under utbokad tid är arbetstagaren tillgänglig under sin arbetstid hos kund. En arbetstagare som är utbokad på heltid behöver inte vara tillgänglig i övrigt.


Månadslön
Även om månadslön kan vara möjlig att tillämpa kan svårigheter uppstå med tillämpningen av Garanti. Under utbokad tid ska arbetstagaren erhålla månadslön enligt GFL för den tid arbete utförs och Garanti per timme för outbokad tid.

Eftersom Garanti alltid ska betalas för outbokade timmar så kan en arbetstagare få månadslön för del av månad och garanti för outbokade timmar. Avtalet saknar regler för beräkning av månadslön för del av månad. Arbetsgivaren kan välja lämpligt sätt att beräkna detta. Ett sätt kan vara att tillämpa regeln i tjänstemannaavtalets § 12.3 där lön för del av månad beräknas som andelen av månadens kalenderdagar.


För vilka timmar?
En arbetstagare som är outbokad hel dag erhåller Garanti för åtta timmar.

Arbetstagare som är utbokad del av dag erhåller garanti för åtta timmar minus de timmar som arbete utförts.

Vad som är hel- respektive deltid bestäms av den aktuella arbetsplatsens gällande arbetstidsbestämmelser.

Arbetstagare erhåller ingen Garanti för lör- sön- och helgdagar. Helgdag som infaller måndag till fredag ger ingen rätt till Garanti. För sådan dag utges helglön enligt avtalet § 11.

Avtalet tar inte hänsyn till de arbetsgivare som har arbetstagare tillgängliga för arbete på sön- och helgdagar. En tolkning av avtalet kan vara att de som har en sådan tillgänglighet betalar Garanti för fem dagar i veckan och då lägger denna tid över helgen om arbetstagaren ska vara tillgänglig. Två andra veckodagar kommer då att vara dagar utan Garanti. Denna regel ska tillämpas på alla veckor i perioden och bestämmas i förväg på samma sätt som tid då arbetstagaren ska vara tillgänglig.

Rätt till Garanti kräver att arbetstagaren är tillgänglig för utbokning. Arbetstagare som inte är tillgängliga på grund av exempelvis tjänstledighet, sjukdom eller semester har inte rätt till Garanti för denna dag. Arbetstagare som inte kan nås för utbokning har inte rätt till Garanti för den dagen.


Arbetstidsförkortning
Om kundföretaget har en kortare arbetstid än 40 timmar per helgfri vecka ska hänsyn tas till detta när månadslön omräknas till timlön. Exempelvis vid beräkning av genomsnittligt förtjäntläge (GFL) för de som arbetar skift. I kundföretag med kollektivavtal som innehåller skiftformstillägg så kompenseras detta i tillägget, annars ska kompensation ske genom att GFL räknas upp. Garanti ska inte utges för den förkortade arbetstiden.

Arbetstagare utbokad på kundföretag med avtalad arbetstidsförkortning (arbetstidskonto, arbetstidsbank o.dyl.) kan ersättas för denna genom beräkning av GFL alternativt att avsättning görs i tid eller pengar till konto. Tid som ersätts på detta sätt ger inte rätt till Garanti utan beräknas på samma sätt som arbetad tid.


Dygns- och veckovila
Om arbetstagare mellan två utbokningar inte kan bokas ut för arbete för att erhålla dygns- eller veckovila ska varje sådan timme ersättas med Garanti. Om dygns- och veckovilan är en del av arbetstidsförläggningen under en utbokning utges ingen Garanti. Någon Garanti under dygns- och veckovilan utges inte heller om arbetstagaren under kalenderveckan erhållit lön och/eller Garanti för fem dagar.


Sjuklön
Vid beräkning av sjuklön så ska den förväntade förtjänsten under sjukperioden utgöra grund för sjuklön. Om en arbetstagare inte kan bokas ut, helt eller delvis, på grund av sjukdom ska sjuklön baseras på en tidigare genomsnittlig förtjänstnivå. I denna genomsnittsberäkning ska både ersättning för utbokad tid (GFL) och för outbokad tid (Garantin) ingå.


Skiftarbete
Om arbetstagare beordrats att vara tillgänglig för utbokning dag då skiftarbete inleds eller avslutas utges Garanti för åtta timmar minus de timmar skiftarbete utförs under dygnet. Om arbetstagare inte beordras vara tillgänglig sådan dag utges ingen Garanti.


Nivån
Garanti betalas på två nivåer 100 och 108 kronor.

108 kronor betalas för kvalificerade yrkesarbetare. Avgörande för vem som är kvalificerad yrkesarbetare är de arbetsuppgifter som en arbetstagare i huvudsak anställs för att utföra, inte vad som utförs vid varje tidpunkt.

Med kvalificerade yrkesarbetare avses medarbetare som har gymnasieutbildning med påbyggnadsutbildning, exempelvis:

- utlärd snickare med yrkesbevis
- licenssvetsare
- utlärd målare

Övriga erhåller en Garanti på 100 kronor per timme.

Den Garanti som överenskoms vid anställningen ska enligt avtalet anges i anställningsbeviset. Använd gärna Bemanningsföretagens blankett, finns på www.almega.se.


Helglön
Reglerna om helglön är oförändrade i avtalet. Avtalet hänvisar i § 11 mom 3 till att helglönen ska beräknas på den personliga lönen. För arbetstagare som den 30 april 2013 hade en personlig lön ska helglönen även fortsättningsvis beräknas på denna personliga lön. För arbetstagare som anställs den 1 maj 2013 eller senare ska helglönen beräknas på Garantin.

Sammanfattning

Arbetstagaren är: Kvalificerad yrkesarbetare Övriga Rörliga ersättningar
Utbokad till kund GFL GFL Ersättningar enl kundens avtal
Outbokad 108 kr/tim 100 kr/tim  
Utbildning eller arbeta i eget företag 108 kr/tim 100 kr/tim Ersättningar enli bemanningsavtalet

Övrigt
 

Som en konsekvens av ändringen har även andra regler ändrats i avtalet.


Lägstalön/Personlig lön
I och med att Garantin införs anges inte någon lägstalön i avtalet, Garantin är lägstalönen för de som anställs den 1 maj 2013 och senare.

Avtalet anger vad som är lägsta ersättning i olika situationer, det är därmed tillåtet att träffa avtal om högre ersättning. Detta gäller även Garantin. Det är möjligt att träffa avtal med en enskild arbetstagare om att han/hon ska få en högre Garanti än vad avtalet stadgar. Denna Garanti kommer då att påverka övriga lönekomponenter som beräknas på Garantin.

Någon ny personlig lön ska inte fastställas vid anställningar 1 maj 2013 och senare.

De personliga löner arbetstagare som anställts den 30 april 2013 och tidigare kommer även fortsättningsvis att ha en viss betydelse. Den personliga lönen ska även fortsättningsvis tillämpas som lägsta lön i det fall GFL vid något tillfälle skulle vara lägre än den tidigare personliga lönen. Den tidigare personliga lönen utgör även grund för beräkning av helglön.

Ny lägsta lön för de som anställs den 1 maj 2013 och senare blir 100 kr/timme eller 108 kr/timme för kvalificerade yrkesarbetare. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om en högre Garanti än de i avtalet stadgade.

I och med att reglerna om GFL alltid är tillämpliga vid utbokning kan den lön som ett företag betalar aldrig understiga den lägsta lönen i kundens avtal. Om kundföretaget inte är bunden av kollektivavtal så är det lägstalönen i det avtal som skulle ha tillämpats av kunden om han varit bunden av kollektivavtal som ska tillämpas. Om kundens kollektivavtal saknar tillämpliga regler om lägstalön så är lägstalönen 100 respektive 108 kronor per timme alternativt den tidigare personliga lönen.

 

Ersättning vid arbete i det egna företaget

 

§ 5 mom 5 Övertid och övertidsersättning
Ersättningar för övertid vid arbete i det egna företaget ändras så att ersättningen utgår från Garanti.
Ersättning från 2013-05-01 är lägst:

Garanti Vardagar 06:00-20:00 20:00-06:00 samt helger
100 kr 185,11 241,67
108 kr 199,91 261,00

Observera att dessa ersättningar enbart gäller arbete i det egna företaget. Under utbokad tid ska övertidsersättning betalas enligt kundens avtal.

§ 15 Rese- och traktamentsersättningar

Mom 3 Reseersättningens storlek

Ersättning från 2013-05-01 lägst:

Garanti Vardagar 06:00-18:00 18:00-06:00 samt helger
100 kr 72,50 91,50
108 kr 78,30 98,82

Dessa regler gäller vid resor till och från arbetsplats utanför arbetstagarens tjänstgöringsområde. Vid resor i tjänsten under utbokad tid tillämpas kundens resebestämmelser.


§ 18 Semester
Genom ändring i avtalet kommer semesterlön för nyanställda att från och med den 1 maj 2013 beräknas på 13 %.

Detta gäller de som nyanställs från den 1 maj 2013 och senare.

De som anställts före den 1 maj 2013 eller tidigare haft en anställning som ändras eller förlängs i direkt anslutning till en sådan anställning ska få en semesterlön beräknad på 13,3 %.


Åtgärd
Det kan vara lämpligt att i enlighet med lagen om anställningsskydd 6 c § meddela de nu anställda vilken Garanti som de får från 1 maj 2013.

Bemanningsföretagen

Hanna ByströmBilaga 1 Tolkningsöverenskommelse

Bilaga 2 Arbetstid per kalendermånad 2013-2017