Tidningsavtalet för grafiska medarbetare - utförligare information

Nytt avtal för tiden 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

OBS! I arbetsgivarnyttet från den 29 maj fattades tyvärr viktig information ang. krontalsersättningar. Dessa hittar ni längre ner i detta utskick. Vi ber om ursäkt för detta.

Den 30 april 2013 träffade Medieföretagen och GS ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden den 1 maj 2013 – 30 april 2016. Det nya avtalet är på samma kostnadsnivå och har samma tidsomfattning som tidigare träffade avtal inom industrin.

Kort sammanfattning av överenskommelsen:

Avtalsperiod 36 månader, det sista avtalsåret är uppsägningsbart.

Tre lönerevisionsdatum:
• 1 maj 2013
• 1 maj 2014
• 1 maj 2015

Kostnadsramen är 6,55%

Individgarantin är sammanlagt 891 kr för hela avtalsperioden; 247 kr 1 maj 2013, 312 kr 1 maj 2014 samt 332 kr 1maj 2015.

Följande ändringar genomför i allmänna villkorsavtalet:

Begränsningsperioden för utlägg av arbetstid har ökats till en månad, §4 mom 1.

Under ett arbetspass får rastens totala längd uppgå till högst en timme, § 4 mom 2

Underrättelseskyldighet till lokal facklig representant om anställningsavtal som understiger 20 timmar träffas med medarbetare, § 4 mom 6.

Föräldralönen utges med sex månader om medarbetaren varit anställd mer än två år i följd, § 11 mom 7:2.

Bestämmelserna i kollektivavtalet om Föräldralön ersätts av en försäkringslösning från den 1 januari 2014.

Till följd av överkonsolidering inom avtalsförsäkringarna för LO-området är utgångspunkten i dagsläget att ingen premie ska behöva taxeras ut 2014.

Krontalsersättningar och minimilöner är uppräknade med avtalshöjningarna respektive avtalsår.

LÖNER
Löner höjs under avtalsperioden med sammanlagt 6,55 % efter avdrag för bland kostnader från tidigare pensionsöverenskommelse och kostnadshöjning till följd av utökat antal månader för utfyllnad av föräldralön. Löneavtalet är ”baktungt” vilket innebär att löneökningarna är högre i slutet av avtalsperioden.

Tre lönerevisionstillfällen under avtalsperioden. En allmän pott bildas respektive år på de grafiska medarbetarnas lönesumma den 30 april.

1. 2013-05-01. En allmän pott om 1,85 procent
2. 2014-05-01. En allmän pott om 2,3 procent
3. 2015-05-01. En allmän pott om 2,4 procent

INDIVIDGARANTI
Vid respektive revisionstillfälle är varje medarbetare garanterad följande löneökning:

2013-05-01: 247 kr
2014-05-01: 312 kr
2015-05-01: 332 kr

Medarbetare som omfattas av alla revisioner är därmed garanterade sammanlagt 891 kr under avtalsperioden, vilket motsvarar ca 50% av det tillgängliga löneutrymmet, beräknat på den statistiska genomsnittslönen för avtalsområdet.

Lägsta lönerna är uppräknade med avtalshöjningarna vid de tre lönerevisionerna, dvs 1,85% för 2013, 2,3% för 2014 och 2,4% för 2015 och fastställs till följande belopp:

2013-05-01
15 302 för 18 års lönen
18 211 för 22 års lönen

2014-05-01
15 654 för 18 års lönen
18 630 för 22 års lönen

2015-05-01
16 030 för 18 års lönen
19 077 för 22 års lönen

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Längre begränsningsperiod 1 månad
En lättnad i arbetstidsförläggningen införs genom att det från den 1 maj 2013 gäller en begränsningsperiod på 1 kalendermånad i stället för tidigare två veckor. §4 mom 1.2 st. Detta är ett krav som arbetsgivarsidan drivit under en lång tid och denna överenskommelse innebär en öppning och en större möjlighet för arbetsgivaren att planera schemaläggningen.

Rast
Vid schemaläggning ska rastens längd för ett arbetspass uppgå till högst en timme. §4 mom 2. Nytt stycke.

Deltidsanställning inom distribution.
Om anställningsavtal träffas som är kortare än 20 timmar införs en underrättelseskyldighet till lokal facklig representant. Underrättelsen bör ske innan avtal träffas om det är praktiskt möjligt. Underrättelse ska dock alltid lämnas inom en vecka efter att anställningsavtalet träffats. §4 mom 6. Detta är en bestämmelse som enbart berör enskilda överenskommelser med medarbetare inom distributionen.

Föräldralön
För medarbetare som varit anställd mer är två i följd utökas tiden för föräldralöneutfyllnad med en månad till sammanlagt sex månader. Observera att det är enbart det högre trappsteget som utökas med en månad från tidigare fem till sex månader. Det är fortfarande tre månaders utfyllnad för medarbetare som varit anställd ett år men kortare är två i följd.

Från den 1 januari 2014 utmönstras dessa bestämmelser ur allmänna villkorsavtalet och ersätts av en försäkringslösning. Premierna för detta är beräknad till 0,14 procent på lönesumman.

Till följd av överkonsolidering inom AFA försäkringen bedömer man att ingen premie behöver tas ut under 2014.

Krontalsersättning
Alla avtalets krontalsersättningar är uppräknade med avtalshöjningarna vid de tre revisionstillfällena.
(se nedan § 5, 6 och 12)

§ 5 Avlöningsbestämmelser
Mom 2 Minimilöner

Efter lönerevision den 1 maj 2013 skall lönen uppgå till

- lägst 15.302 kronor per månad om medarbetaren senast den 30 april 2013 har fyllt 18 år. Om medarbetaren fyller 18 år under perioden 1 maj 2013 – 30 april 2014 skall lönebeloppet gälla fr o m den 1:a i den månad under vilken han fyller 18 år.

- lägst 18.211 kronor per månad om medarbetaren senast den 30 april 2013 fyller 22 år.

Efter lönerevisionen den 1 maj 2014 skall lönen uppgå till

- lägst 15.654 kronor per månad om medarbetaren senast den 30 april 2014 har fyllt 18 år. Om medarbetaren fyller 18 år under perioden 1 maj 2014 – 30 april 2015 ska lönebeloppet gälla fr o m den 1:a i den månad under vilken han fyller 18 år.

- lägst 18.630 kronor per månad om medarbetaren senast den 30 april 2014 fyller 22 år.

Efter lönerevisionen den 1 maj 2015 skall lönen uppgå till

- lägst 16.030 kronor per månad om medarbetaren senast den 30 april 2015 har fyllt 18 år. Om medarbetaren fyller 18 år under perioden 1 maj 2015 – 30 april 2016 ska lönebeloppet gälla fr o m den 1:a i den månad under vilken han fyller 18 år.

- lägst 19.077 kronor per månad om medarbetaren senast den 30 april 2015 fyller 22 år.

Beloppen avser medarbetare med heltidsanställning.

§ 6 Obekväm arbetstid

mom 1 Tillägg på obekväm arbetstid

Såsom obekväm arbetstid räknas arbetstid förlagd mellan nedan angivna klock¬slag.

För arbete på obekväm arbetstid utgår till medarbetare utöver för med¬arbe¬taren fastställd månadslön, ersättning per timme enligt nedanstående tabell.

Måndag 00.00 - Fredag 07.00

18:00 - 24:00
00:00 - 07:00
130501
27,10
34,70
140501
27,70
35,50
150501
28,40
36,35
   
Fredag 18:00 - Söndag 24:00

18:00 - 24:00
00:00 - 07:00
130501
43,40
54,05
140501
44,40
55,30
150501
45,45
56,60
   
Lördag och Söndag 07:00 - 18:00

07:00 - 18:00
130501
23,70
140501
24,25
150501
24,80
För arbete som påbörjas söndag och avslutas på måndag utbetalas OB-tillägg enligt fredag - söndag.

Om de lokala parterna inte enas om annat skall ob-ersättningen beräk¬nas som en schablon per månad enligt mom 2.

mom 3 Särskilt morgontillägg

När arbete påbörjas mellan kl 02.00 och 07.00 utgår utöver ob-tillägget ett särskilt morgontillägg om

58,30 per timme fr o m 1 maj 2013, 59,65 per timme fr o m 1 maj 2014 och 61,10 per timme fr o m 1 maj 2015.

Sådan ersättning utgår för högst 4 timmar per arbetspass.

mom 4 Helgtillägg

Utöver ordinarie lön och ob-ersättning utgår för arbete på långfredagen, påsk¬afton, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, pingst¬afton, pingstdagen, 6 juni, mid¬som¬mar¬-afton, midsom¬mardagen, Alla helgons dag, jul¬afton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsda¬gen samt Trettondag jul helgtillägg med 564 kronor per dag fr o m 1 maj 2013, 577 kronor per dag fr o m 1 maj 2014 och 591 kr per dag fr o m 1 maj 2015.

(Beloppet inkluderar semesterlön.)

§ 12 Semester

Mom 3 Kransdagar

Då del av lördag, före semesterledighet som omfattar minst 5 dagar, eller del av söndag, efter semesterledighet som omfattar minst 5 dagar, utgörs av arbete utgår här¬för extra ersättning med 338 kronor fr o m 1 maj 2013, 346 kr fr o m 1 maj 2014 och 354 kr fr o m 1 maj 2015.

(Beloppet inklu¬derar semesterlön.)

CIVILBILAGAN

Följande krontal gäller för Civilbilagan.

De nya ersättningarna för obekväm arbetstid, särskilt morgontillägg, helgtillägg och kransdagar samt Civilbilagan är följande:

mom 1 Tillägg på obekväm tid


För arbete under nedan angivna tider utges följande ob-tillägg per timme för helgfri tid under perioden måndag kl 00 - fredag kl 07:
  130501 140501 150501    
Kl 06 - 07 53,90 55,20 56,60    
Kl 18 - 23 53,90 55,20 56,60    
Kl 23 - 06 85,70 87,80 90,00
mom 2

För arbete under fredag kl. 17 - söndag kl. 24 betalas följande ob-tillägg per timme:
  130501 140501 150501      
Fredag 17 - 23
Fredag 23 - lördag 06                     
Lördag 06 - 17
Lördag 17 - 23
Lördag 23 - Söndag 06
Söndag 06 - 17
Söndag 17 - 23
Söndag 23 - 24
84,70
114,00
53,90
84,70
114,00
53,90
84,70
85,70
  86,70
116,70
55,20
86,70
116,70
55,20
86,70
87,80
88,90
119,60
56,60
88,90
119,60
56,60
88,90
90,00
 

Arbetet på helger jämställs med arbete på lördag.

ARBETSGRUPPER
Parterna har beslutat att tillsätta ett antal arbetsgrupper i olika frågor. Detta gäller:
• Timsemester
• Företagsförlagd grundutbildning
• Arbetsmiljöavtal
• Branschens framtida förutsättningar

Den sista arbetsgruppen är mycket viktig med utgångspunkt i den strukturomvandling som sker inom dagspress och tidningstryckerier.

Civilbilagan