Nytt treårsavtal för tidningstryckerier har idag träffats med GS

Avtalet som gäller mellan den 1 maj 2013 och den 30 april 2016 motsvarar den nivå som de tidigare träffade industriavtalen har.
Sista året är uppsägningsbart.

Nedan följer en kort sammanfattning av överenskommelsen:

Löner

Löneökningarna under perioden uppgår till 6, 55 procent och fördelar sig på tre revisionstillfällen, den 1 maj 2013 (1,85 procent), den 1 maj 2014 (2,3 procent) och den 1maj 2015, (2,4 procent). Individgarantin innebär att varje heltidsanställd medarbetares lön ska höjas med sammanlagt 891 kronor under avtalsperioden vilket motsvarar hälften av det tillgängliga löneutrymmet.  Observera att inga överenskommelser om avsättningar till delpension ingår i avtalet. Lägstlöner och övriga ersättningar har räknats upp med avtalshöjningarna.

Allmänna anställningsvillkor

Begränsningsperioden för utläggning av arbetstid har utökats till en kalendermånad. Rastens längd per arbetspass begränsas till högst en timme.
Informationsskyldighet till lokal facklig part införs för deltidsanställningar under 20 timmar.
Föräldralönen, tiden för utfyllnad ökas med en månad till sex månader. Hela paragrafen utmönstras och ersätts av en försäkringslösning från den 1 januari 2014.

Överenskommelsen i sin helhet.