Nytt avtal med SEKO, avtalsområde Telekom

Den 24 april accepterade både IT&Telekomföretagen inom Almega och Facket för Service och Kommunikation, SEKO, medlarnas hemställan. Detta innebar att de av SEKO varslade stridsåtgärderna, bl a strejk, övertids- mertids- och restidsblockad, återkallades. Avtal är därmed träffat om löner och anställningsvillkor för avtalsområde Telekom med SEKO. Avtalen är 1-åriga och gäller fr.o.m. 1 april 2012 t.o.m. 31 mars 2013.

Observera att förhandlingar fortfarande pågår med de andra motparterna på avtalsområdet, Unionen, Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna) och Ledarna. Tryck och utskick av nya avtal kan ske först då förhandlingar med samtliga motparter är klara.

Här följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. 
Länk till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor finns längre ner på sidan. 

Löner
Löneavtalet är ett avtal om individuell lönefördelning. Om de lokala parterna inte kan enas om annat, ökas lönerna med 2,6 % fr.o.m. den 1 april 2012.

Löneavtalet i sin helhet finner ni i bilaga 1 till överenskommelsen (se länk till protokoll nedan). Löneprocessen är inte förändrad jämfört med tidigare avtal, förutom att lokala parter (d v s företag och SEKO-klubb) i det inledande arbetet ska utarbeta en tidsplan för revisionen, som innebär att den kan slutföras skyndsamt utan onödiga dröjsmål.

Precis som i föregående avtal (1 april 2010 – 31 mars 2012) innehåller inte avtalet någon individgaranti, d v s en individuellt garanterad löneökning. En nyhet i årets avtal är att för de medarbetare som får en löneökning på mindre än 250 kr ska det, om medarbetaren så begär (och är medlem i SEKO), upptas överläggningar mellan arbetsgivaren och den lokala SEKO-klubben om orsakerna till den låga löneökningen. Om orsaken är medarbetarens kompetens, personliga egenskaper eller annan omständighet kopplad till medarbetarens person ska en handlingsplan upprättas. I denna ska parterna enas om vilka åtgärder som bör vidtas i syfte att åstadkomma en positiv utveckling. Dessa åtgärder ska följas upp vid den tidpunkt som parterna är överens om. Om ingen lokal SEKO-klubb finns är det viktigt att avtalets intentioner ändå följs. Vi rekommenderar att motsvarande handlingsplan upprättas, men då mellan chef och medarbetare.

Avtalets lägstalöner är uppräknade med 2,6 %. De nya nivåerna, som gäller
fr o m 1 april 2012, är 16 001 kr (inkl rörliga lönedelar) för anställd som fyllt 18 år, respektive 17 017 kr (inkl rörliga lönedelar) för anställd som fyllt 18 år och har ett års sammanhängande anställningstid i företaget. Lägstalönerna gäller, precis som tidigare, för tillsvidareanställda. 

Löneavtalet har tillförts minimilöner för vissa kategorier av yrkesarbetare inom fältteknik. Dessa kategorier är telemontörer, ftthtekniker (Fiber to the home), fastighetsnättekniker, servicetekniker och kabeltekniker. Minimilönerna gäller för SEKO-medlemmar, fyllda 18 år och anställda efter 1 maj 2012. Vid 2 års relevant yrkeserfarenhet är minimilönen 19 400 kr, respektive vid 5 års relevant yrkeserfarenhet 22 000 kr.
Allmänna anställningsvillkor

Ersättningar
De fasta ersättningarna i avtalet (Restid, OB, jour, beredskap och höjdrisktillägg) räknas upp med 2,6 % fr.o.m. 1 april 2012.

Provanställning
I förhandlingarna 2010 överenskom parterna om en möjlighet att förlänga provanställning vid frånvaro. Förlängning får ske med motsvarande tid som frånvaron. Detta gäller fortfarande men finns inte med i gamla avtalstrycket.

Löneutbetalning
Lön utbetalas varje månad den 25:e, om de lokala parterna inte enas om annat. För nya medlemmar i Almega regleras frågan i samband med inträdet. Företag som idag redan tillämpar kollektivavtalet får vi anse ha en fastställt löneutbetalningsdag och berörs därmed inte av denna skrivning. 

Övertid
Om allmän övertid ersätts med kompensationsledighet enligt bestämmelserna i mom 9 (tidigare 8) återförs motsvarande antal övertidstimmar till övertidsutrymmet. Under kalenderåret får högst 100 övertidstimmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet.

Kommentar
Allmän övertid får tas ut med 200 timmar i Telekomavtalet. Med den nya skrivningen om återföring kan ytterligare 100 timmar tas ut under ett år förutsatt den anställde kompenserats i ledig tid (inte pengar) för dessa övertidstimmar.    

Permission
Ett förtydligande avseende nära anhörig införs i momentet om permission. Som nära anhörig räknas make/maka, sambo, partner i registrerat partnerskap, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Arbetsgivarintyg
Arbetsgivarens skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg är reglerat i lag. Kollektivavtalet har tillförts en skrivning om när intyget ska utfärdas.

I samband med att arbetstagares anställning upphör ska arbetsgivaren, på arbetstagarens begäran, överlämna ett komplett ifyllt arbetsgivarintyg enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Begärt intyg ska överlämnas snarast möjligt, dock senast fem veckor från skriftlig begäran.

Övrigt
Avtalet omfattar också en överenskommelse om att, när avtal tecknas med Unionen rörande hanteringen av de 0,2 procenten avsatta för kompetensutveckling, ska motsvarande lösning också gälla för SEKO. Detta kan t.ex. innebära att ytterligare 0,2 procent läggs till löneutrymmet.

Länkar till överenskommelsen
I länken finner du överenskommelsen i dess helhet.

• Förhandlingsprotokoll inklusive bilaga löneavtal samt förändringar av anställningsvillkor

Om du har frågor angående avtalens närmare innebörd hör gärna av dig till någon av förhandlarna på IT&Telekomföretagens arbetsgivarsektion.